LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTERIJA

 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407,

 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

 

Pagal gavėjų sąrašą

 

 

2020-0

Nr. (18.4-07E)3-

 

 

04.3.1-VIPA-V-101 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administravimo taisyklių[1] 68 punktu, siunčia derinimui Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau - Projektas) ir Projekto lyginamąjį variantą (pridedama).

Projektas keičiamas atsižvelgiant į reglamento[2] pasikeitimus, pagal kuriuos veiklos išlaidos, sutaupytos įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, nėra laikomos grynosiomis pajamomis. Keitimai taip pat atlikti vadovaujantis atnaujintomis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos[3] nuostatomis.

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) bei patalpintas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti per 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS. Nepateikus pastabų per nustatytą laikotarpį laikysime, kad pastabų negavome.

Projektą parengė Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyrius (skyriaus vedėja Violeta Greičiuvienė, tel. (8 5) 203 4679, papild. 1, el. p. violeta.greiciuviene@enmin.lt, tiesioginė Projekto rengėja – Ineta Blakunovaitė, tel. (8 5) 203 4679, papild. 5, el. p. ineta.blakunovaite@enmin.lt).

 

 

 

Ministerijos kancleris                                                                                                  Ramūnas Dilba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Blakunovaitė, tel. 8 5 2034679 papild. 5  el. p. ineta.blakunovaitė@enmin.lt


LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

2020-         RAŠTO NR. (18.4-07 E)

GAVĖJŲ SĄRAŠAS

 

 

 

1.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

2.   Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

3.   Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;

4.   Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;

5.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

6.   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;

7.   Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

8.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

9.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

10. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija;

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

12. UAB Viešųjų investicijų agentūra;

13. Valstybės įmonė Turto bankas;

14. Lietuvos pramonininkų konfederacija;

15. Lietuvos energetikos institutas;

16. Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija;

17. Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija;

18. Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

 

 [1] 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“

[2] [2]2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.

[3] Patvirtinta Lietuvos Respublika Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo