ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO / NEPERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJAI „ŠIAULIAI“ IR VŠĮ ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJAI „SAULĖ“

 

2023 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl  Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunktį ir atsižvelgdama į Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos 2023 m. kovo 31 d. posėdžio protokolą Nr. VAK-175, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti / Neperduoti VšĮ futbolo akademijai „Šiauliai“ panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis šios įstaigos įstatuose numatytai veiklai penkeriems metams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią dviejų kambarių 52,95 kv. m bendrojo ploto gyvenamąją patalpą Radviliškio g. 64-47, Šiauliuose (unikalus Nr. 4400-0511-8585:1394).

2. Perduoti / Neperduoti VšĮ Šiaulių krepšinio akademijai „Saulė“ panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis šios įstaigos įstatuose numatytai veiklai penkeriems metams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią trijų kambarių 64,78 kv. m bendrojo ploto gyvenamąją patalpą Gardino g. 25-3, Šiauliuose (unikalus Nr. 4400-0234-6298:5000). 

3. Nusprendus perduoti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytas gyvenamąsias patalpas, įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės vykdomąją instituciją pasirašyti nurodytų gyvenamųjų patalpų panaudos sutartis.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras