ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI

KEISTI ŽEMĖS SKLYPŲ PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2023 m. ............................. d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 7 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras