Projektas XIIIP-3985(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO nR. VIII-1316 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnio 6 dalį 11 punktu:

11) Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas