Projektas Nr. TSP-241

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

2021 m. rugsėjo            d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-124 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“,  6.1  papunkčiu, 9 punktu, 11.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. SD-2579(1.6E) „Dėl kompiuterių, įsigytų ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)“ lėšomis, perdavimo“ ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. spalio 28 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-66-(05)                 2020 m. balandžio 2 d. pasirašytą papildymą Nr. B5-113(10.41E), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                     1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą  turtą pagal šio sprendimo  priedą.

                     2. Perėmus Savivaldybės nuosavybėn šio sprendimo  priede nurodytą turtą, jį perduoti šio sprendimo  priede nurodytoms mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumui didinti, mokymo(-si) aplinkai modernizuoti (t. y. turtas skirtas naudoti mokinių nuotoliniam mokymui(-si) ir skaitmeniniam ugdymo turiniui plėtoti).

                     3. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

                    4.  Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės   27 d. sprendimą Nr. TS-151 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“.

    Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                    

Savivaldybės  meras                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas