Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1428 81 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 81 straipsnio 7 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) teikiama valstybės instucijoms bei įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms valstybės joms perduotoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti pagal prašymą ir (arba) sutartis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Ekonomikos

komiteto pirmininkas                                                                       Virginijus Sinkevičius