Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                      d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13 punktu, atsižvelgdama į 2022 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 įstatymą ‑Nr. XIV,  Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 51 punktu, 462 straipsnio 4 ir
48 straipsnio 5 dalimis bei
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus, 2022 m.       d. pažymą
Nr. O5E- „
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimą
Nr. O3-80 „Dėl Energetikos,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2022 m. gegužės   d. nutarimo Nr. O3E-    redakcija)

 

 

ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių (toliau – Ūkio subjektai) informacijos teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja informacijos apie Ūkio subjektų reguliuojamą veiklą gamtinių dujų, elektros energetikos, atsinaujinančių išteklių energijos, šilumos ūkio, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose teikimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba), nustato teikiamos informacijos apimtis ir formą, kiek to nereglamentuoja bei nenustato kiti teisės aktai.

2. Taisyklės taikomos Ūkio subjektams, kuriems reikalingos licencijos, leidimai, atestatai ir (ar) kurioms taikomos valstybės reguliuojamos kainos, nepriklausomai nuo to, ar Ūkio subjektas vykdo reguliuojamą veiklą, ar ne.

3. Informacija Taisyklėse yra suprantama kaip Ūkio subjektų teikiami duomenys, ataskaitos, paaiškinimai ir kt., reikalingi teisės aktais nustatytoms Tarybos funkcijoms vykdyti.

4. Taisyklėse nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją Ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (toliau – DSAIS), išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 8.3, 10.5.1–10.5.4, 10.6, 11.3, 12.2, 14, 15, 18.4, 20.3, 21.5, 28, 29, 32 ir 33.3 papunkčiuose. Jeigu ataskaitų pateikimo metu DSAIS neveikia ir (ar) dėl techninių kliūčių Ūkio subjektai negali pateikti ataskaitų bei kitos informacijos elektronine forma per DSAIS, Ūkio subjektai, nurodydami konkrečias priežastis, dėl kurių ataskaitos teikiamos ne per DSAIS, ataskaitas, parengtas užpildant ataskaitų pateikimo metu aktualias DSAIS ataskaitų formas, bei kitą pareikalautą informaciją turi pateikti kita forma: elektroniniu parašu pasirašytas DSAIS ataskaitų formas (MS Excel formatu) arba pasirašytas DSAIS ataskaitų formas popieriniu formatu ir į laikmeną (kompaktinį diską (CD)) įrašytas ataskaitų duomenų rinkmenas (.xlsx formatu), arba pasirašytas DSAIS ataskaitų formas popieriniu formatu ir el. paštu [email protected] pateiktas šių ataskaitų duomenų rinkmenas (MS Excel formatu).

5. Teikdami konfidencialią informaciją Ūkio subjektai privalo tai nurodyti siunčiamame lydraštyje ir pateikti jos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Ūkio subjektai, teikdami konfidencialią informaciją per DSAIS, privalo nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali ir, Tarybai pareikalavus, pateikti jos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus.

6. Taisyklių 5 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus nėra taikomas teikiant gamtinių dujų pirkimo–pardavimo (importo) sutartis Taisyklių 10.5.1−10.5.4 ir 10.6 papunkčiuose numatytais atvejais.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VEIKLA GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE, PATEIKIMAS

 

7. Ūkio subjektai, turintys galiojančias licencijas ir (ar) leidimus veiklai gamtinių dujų sektoriuje vykdyti, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui privalo pateikti Tarybai informaciją apie licencijuojamą ir (ar) leidimais reguliuojamą veiklą Taisyklėse nustatyta tvarka.

8. Ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, privalo Tarybai pateikti:

8.1. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos:

8.1.1. informaciją, per kiek laiko buvo atlikti, ataskaitiniu laikotarpiu pabaigti, perdavimo sistemų remonto darbai, dėl kurių buvo ribojamas perdavimas, nurodant remontuojamą objektą, remontuoto objekto remonto darbų pradžią ir pabaigą, laikotarpį, kada buvo ribojamas gamtinių dujų perdavimas, bei remonto pobūdį;

8.1.2. kitų asmenų sistemų prijungimo prie perdavimo sistemos laikotarpį;

8.1.3. gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

8.1.3.1. informaciją apie sudarytas sutartis;

8.1.3.2. duomenis apie gamtinių dujų perdavimo sistema perduodamus ataskaitinio laikotarpio mėnesinius dujų kiekius iš trečiosios šalies į trečiąją šalį;

8.1.3.3. gamtinių dujų perdavimui iš trečiosios šalies į trečiąją šalį užsakytus pajėgumus ir faktinį jų panaudojimą;

8.1.3.4. ataskaitinio laikotarpio likutinę ilgalaikio turto, priskiriamo gamtinių dujų perdavimo iš trečiosios šalies į trečiąją šalį veiklai, vertę, išskiriant nebaigtos statybos vertę;

8.2. metams pasibaigus per 40 kalendorinių dienų:

8.2.1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (4 priedo 1 lentelė);

8.2.2. informaciją apie prijungtas / atjungtas dujų sistemas bei gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojų ataskaitą (1 priedas);

8.3. kasmet iki vasario 1 d. – 8.3.1. informaciją apie einamiesiems metams sudarytas gamtinių dujų perdavimo sutartis. Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektas privalo pateikti sudarytų gamtinių dujų perdavimo sutarčių patvirtintas kopijas;

8.3.2. informaciją apie einamiesiems metams sudarytas balansavimo paslaugų sutartis;

8.4. kasmet iki kovo 31 d. per praėjusius kalendorinius metus prijungtų biodujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų sumą, taip pat kiekvienai prijungtai biodujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą (2 priedas);

9. Ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus licenciją, privalo Tarybai pateikti:

9.1. metams pasibaigus, per 40 kalendorinių dienų:

9.1.1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (4 priedo 1 lentelė);

9.1.2. informaciją apie prijungtus / atjungtus vartotojus bei gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų (vartotojų) ataskaitą (1 priedas);

9.1.3. metinę sistemos naudotojų–tiekimo įmonių vartotojų, pakeitusių tiekimo įmonę, ataskaitą (7 priedas).

9.2. kasmet iki kovo 31 d. per praėjusius kalendorinius metus prijungtų biodujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų sumą, taip pat kiekvienai prijungtai biodujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą (2 priedas).

10. Ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, privalo Tarybai pateikti:

10.1. per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (5 priedas). Jei Ūkio subjektas iki nurodyto termino negali pateikti visų gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitoje prašomų duomenų, tuomet iki nurodyto termino elektroniniu būdu turi pateikti mėnesinės gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitos 1 punkte nurodytus duomenis. Likusius duomenis Ūkio subjektas turi pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos;

10.2. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos gamtinių dujų vartotojų ataskaitą (3 priedas);

10.3. metams pasibaigus per 20 kalendorinių dienų metinę gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (6 priedas);

10.4. metams pasibaigus per 40 kalendorinių dienų metinę gautų skundų tyrimo ir kokybės rodiklių ataskaitas (4 priedas);

10.5. kasmet iki vasario 1 d.:

10.5.1. einamiesiems metams sudarytų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo (importo) sutarčių ir (ar) jų pakeitimų kopijas, papildomus susitarimus prie anksčiau sudarytų sutarčių arba patvirtinimą, kad tokios sutartys nebuvo sudarytos;

10.5.2. informaciją apie pagrindines sudarytų gamtinių dujų tiekimo (pirkimo–pardavimo) sutarčių ir gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sąlygas (standartines formas);

10.5.3. gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių ir gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių kopijas, sudarytas su I–VII grupės vartotojais, bent po du egzempliorius kiekvienai grupei (jei sutartys sudarytos);

10.5.4. einamiesiems metams sudarytų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis su vartotojais, kuriems visose jų gamtinių dujų pristatymo vietose techniškai per metus įmanoma suvartoti daugiau nei 600 GWh energijos, patvirtintas kopijas. Pasikeitus sutarčių sąlygoms ar sudarius sutartis vėliau nei einamųjų metų vasario 1 d., Ūkio subjektas per 10 darbo dienų Tarybai turi pateikti pasikeitusių ar naujų sutarčių patvirtintas kopijas;

10.6. Gamtinių dujų tiekimo įmonės, sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo (importo) sutartis, kurios nebuvo pateiktos Tarybai, per 10 darbo dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos privalo Tarybai pateikti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo (importo) sutarčių kopijas.

10.7. Taisyklių 10.5.1, 10.5.4 ir 10.6 papunkčių nuostatos taikomos, kol Taryba raštu informuos ūkio subjektus, turinčius gamtinių dujų tiekimo leidimus, kad Taryba turi galimybę šiuose papunkčiuose nurodytą informaciją gauti iš Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – ACER) administruojamų duomenų sistemos.

11. Ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų laikymo licenciją, privalo Tarybai pateikti:

11.1. metams pasibaigus, per keturis mėnesius gamtinių dujų laikymo sistemos naudojimo analizę ir dujų laikymo sistemos plėtros perspektyvų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie naujų pajėgumų įrengimą, numatomas investicijas ir planuojamus gamtinių dujų laikymo apimties pasikeitimus;

11.2. metams pasibaigus per 40 kalendorinių dienų metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą
(4 priedo 1 lentelė);

11.3. kasmet iki vasario 1 d. informaciją apie einamiesiems metams sudarytas gamtinių dujų laikymo sutartis. Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektas privalo pateikti sudarytų gamtinių dujų laikymo sutarčių patvirtintas kopijas.

12. Ūkio subjektas, turintis suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo licenciją, privalo Tarybai pateikti:

12.1. metams pasibaigus, per keturis mėnesius metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (4 priedo 1 lentelė);

12.2. kasmet iki vasario 1 d. informaciją apie kitiems metams sudarytas naudojimosi suskystintų gamtinių dujų tinklais sutartis. Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektas privalo pateikti sudarytų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų tinklais sutarčių patvirtintas kopijas.

13. Ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus per 15 kalendorinių dienų privalo Tarybai pateikti detalią ataskaitą apie prekybos tarp rinkos dalyvių rezultatus, nurodant sandorio šalis, suprekiautus kiekius ir kainas bei konkurencijos intensyvumo rinkoje vertinimo rodiklius (8 priedas).

14. Ūkio subjektai, turintys teisės aktuose nustatyta tvarka išduotas licencijas (leidimus) veiklai gamtinių dujų sektoriuje, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdę reguliuojamos veiklos, per 10 darbo dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos privalo raštu ar per DSAIS informuoti Tarybą apie reguliuojamos veiklos nevykdymą per ataskaitinį laikotarpį. Tokiu atveju ūkio subjektas, pranešęs apie licencijuojamos (leidimais reguliuojamos) veiklos nevykdymą, pateikia informaciją, nurodytą Taisyklių 8.3, 10.3, 10.5, 10.6, 11.1, 11.3, 12.2 papunkčiuose.

15. Ūkio subjektai, turintys gamtinių dujų tiekimo leidimus, kurie gamtines dujas parduoda tik gamtinių dujų biržoje, gali neteikti ataskaitų, nurodytų Taisyklių 10.1, 10.2 ir 10.4 papunkčiuose, tačiau privalo per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos Tarybai pateikti raštą, patvirtinantį, kad Ūkio subjektas gamtines dujas pardavė tik gamtinių dujų biržoje.

16. Taisyklių 10.1–10.4 papunkčiuose ir 10.5.3 papunkčiuose nurodytose ataskaitose nėra teikiama informacija apie kitose valstybėse vykdomą gamtinių dujų tiekimo veiklą, išskyrus atvejus, kai parduodamos gamtinės dujos buvo transportuotos per Lietuvos Respublikos teritoriją.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VEIKLA ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE, PATEIKIMAS

 

17. Ūkio subjektai, turintys galiojančius leidimus (licencijas) veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui privalo pateikti Tarybai informaciją apie vykdytą veiklą Taisyklėse nustatyta tvarka.

18. Ūkio subjektas, turintis elektros energijos perdavimo veiklos licenciją, privalo Tarybai pateikti:

18.1. per 15 kalendorinių dienų nuo:

18.1.1. ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie įmonių, turinčių licenciją (leidimą) verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, mokėtinas sumas ūkio subjektui, turinčiam elektros energijos perdavimo veiklos licenciją (išskiriant pradelstus mokėjimus), pagal perdavimo sistemos operatoriaus ir nepriklausomo tiekėjo sudarytas disbalanso pirkimo–pardavimo sutartis pateiktas ir reikalingas garantijų sumas pagal disbalanso energijos pirkimo–pardavimo sutartis, ataskaitinį mėnesį pirktus elektros energijos kiekius pagal grafiką, elektros energijos kiekius, patirtus kaip disbalansą, bei vartotojams parduotą elektros energiją (9 priedas);

18.1.2. kalendorinio mėnesio pabaigos informaciją apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš už balansą atsakingų šalių balansuojamų tiekėjų gautą ir prie perdavimo tinklo prijungtiems objektams (vartotojams) patiektą elektros energijos kiekį, ir prie perdavimo tinklo prijungtų objektų (vartotojų), kuriems šis kiekis patiektas, skaičių (10 priedas);

18.2. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos:

18.2.1. elektros energijos perdavimo veiklos ataskaitą (11 priedas);

18.2.2. pusmečio elektros energijos balanso ataskaitą (12 priedas);

18.2.3. šalies elektros energijos balanso ataskaitą (13 priedas);

18.3. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos:

18.3.1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą elektros energetikos sektoriuje (14 priedas);

18.3.2. metinių duomenų, teikiamų Europos Komisijai, ataskaitą (15 priedas);

19. Ūkio subjektas, turintis elektros energijos skirstymo veiklos licenciją, privalo Tarybai pateikti:

19.1. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos elektros energijos skirstymo veiklos ataskaitą (16 priedas);

19.2. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos:

19.2.1. metinę gautų skundų elektros energetikos sektoriui tyrimo ataskaitą (14 priedas);

19.2.2. metinių duomenų, teikiamų Europos Komisijai, ataskaitą (15 priedas);

19.3. per 15 kalendorinių dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos informaciją apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš tiekėjų gautą ir vartotojams paskirstytą elektros energijos kiekį ir objektų, kuriems šis kiekis paskirstytas, skaičių (17 priedas).

20. Ūkio subjektas, turintis elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licenciją, privalo Tarybai pateikti:

20.1. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos per pusmetį vykdytos elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitą (18 priedas);

20.2. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos:

20.2.1. metinę gautų skundų elektros energetikos sektoriui tyrimo ataskaitą (14 priedas);

20.2.2. metinių duomenų, teikiamų Europos Komisijai, ataskaitą (15 priedas);

20.3. kasmet iki vasario 1 d. einamiesiems metams sudarytų prekybos didmeniniais energetikos produktais sutarčių patvirtintas kopijas, o pasikeitus sutarčių sąlygoms ar sudarius sutartis vėliau nei einamųjų metų vasario 1 d. – per 10 darbo dienų nuo pasikeitusių ar naujai sudarytų sutarčių patvirtintas kopijas, su elektros energijos gamintojais, kurių gamybos pajėgumai yra 10 MW ir didesni.

20.4. Taisyklių 20.3 papunkčių nuostatos taikomos, kol Taryba raštu informuos ūkio subjektus, turinčius visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos licencijas, kad Taryba turi galimybę šiuose papunkčiuose nurodytą informaciją gauti iš ACER administruojamų duomenų sistemos.

21. Ūkio subjektas, turintis licenciją (leidimą) verstis elektros energijos nepriklausomo tiekimo veikla, privalo Tarybai pateikti:

21.1. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos per pusmetį vykdytos elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitą (18 priedas);

21.2. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos metinių duomenų, teikiamų Europos Komisijai, ataskaitą (15 priedas);

21.3. informaciją apie buitiniams vartotojams ir labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurių kalendorinių metų vidutinis elektros energijos suvartojimas mažesnis kaip 100 000 kWh (toliau – labai mažos ir mažos įmonės) taikomus tarifų planus ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tarifų planų pakeitimo apie jų pakeitimus nurodant 1 kWh kainas, pastoviąsias dedamąsias, vienkartinius mokesčius ir kt. informaciją, reikalingą tarifų planams teisingai atspindėti ir mokėtinai sumai, žinant vartotojo mėnesinį ar metinį suvartojimą bei, jei reikalinga, kainą elektros biržoje, teisingai apskaičiuoti. Ūkio subjektai, tiekiantys elektros energiją buitiniams vartotojams ir labai mažoms ir mažoms įmonėms, apie taikomus tarifų planus teikia informaciją naudojantis Tarybos Elektros energijos kainų palyginimo informacine sistema. Ūkio subjektai, kurie neplanuoja plėsti savo vykdomos tiekimo veiklos vartotojams, kartu su argumentuotais paaiškinimais šiame papunktyje nurodytą informaciją pateikia raštu;

21.4. kasmet iki vasario 1 d. einamiesiems metams sudarytų prekybos didmeniniais energetikos produktais sutarčių patvirtintas kopijas, o pasikeitus sutarčių sąlygoms ar sudarius sutartis vėliau nei einamųjų metų vasario 1 d. – per 10 darbo dienų pasikeitusių ar naujų sutarčių patvirtintas kopijas su:

21.4.1. elektros energijos tiekėjais;

21.4.2. elektros energijos gamintojais, kurių gamybos pajėgumai yra 10 MW ir didesni;

21.4.3.už balansą atsakingomis šalimis;

21.5. Taisyklių 21.4 papunkčio nuostatos taikomos, kol Taryba raštu informuos ūkio subjektus, turinčius nepriklausomo energijos tiekimo leidimus, kad Taryba turi galimybę šiuose papunkčiuose nurodytą informaciją gauti iš ACER administruojamų duomenų sistemos.

22. Elektros energijos gamintojai, turintys leidimus gamybai, privalo Tarybai pateikti:

22.1. gamintojai, teikiantys viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, nurodytas Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2–4 papunkčiuose, gamintojai, sudarę sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi dėl balansavimo paslaugų teikimo, ir gamintojai, teikiantys izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, elektros energijos gamybos ir veiklos ataskaitą (19 priedas) (ataskaitą pildyti atskirai kiekvienai elektrinei) už pusmetį, per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos;

22.2. gamintojai, kurių gamybos pajėgumai yra 10 MW ir didesni, kasmet iki vasario 1 d. privalo Tarybai pateikti einamiesiems metams sudarytų prekybos didmeniniais energetikos produktais sutarčių patvirtintas kopijas, o pasikeitus sutarčių sąlygoms ar sudarius sutartis vėliau nei einamųjų metų vasario 1 d. – pasikeitusių ar naujų sutarčių patvirtintas kopijas su už balansą atsakingomis šalimis.;

23. Ūkio subjektai, turintys teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius leidimus (licencijas) veiklai elektros energetikos sektoriuje, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdę reguliuojamos veiklos, per 10 darbo dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos privalo raštu ar per DSAIS informuoti Tarybą apie reguliuojamos veiklos nevykdymą per ataskaitinį laikotarpį. Pareiga teikti Taisyklių 21 punkte nurodytą informaciją šiems Ūkio subjektams nėra taikoma.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VEIKLA ŠILUMOS SEKTORIUJE, PATEIKIMAS

 

24. Ūkio subjektai, turintys galiojančią licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje vykdyti, nepriklausomi šilumos gamintojai ir karšto vandens tiekėjai, kuriems Taryba nustato karšto vandens kainos dedamąsias, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui turi pateikti Tarybai informaciją Taisyklėse nustatyta tvarka.

25. Ūkio subjektas, turintis šilumos tiekimo licenciją, privalo Tarybai pateikti:

25.1. iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo tolesnio mėnesio 1 dienos. Ūkio subjektas, kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, redakcija, galiojusia iki 2018 m. gruodžio 31 d. ar ankstesnėmis redakcijomis, ir Ūkio subjektas, kurio aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia ir kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, pateikia Taisyklių 20 ir 23 priedus. Ūkio subjektas, kurio aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai ir kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, pateikia Taisyklių 21 ir 23 priedus. Ūkio subjektas, kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, redakcija, galiojančia nuo 2021 m. vasario 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, pateikia Taisyklių 22 ir 23 priedus;

25.2. per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, įskaitant ir atliekančių bandomąją eksploataciją, kiekius ir kainas bei informaciją apie praėjusio mėnesio nepriklausomų šilumos gamintojų užimamą rinkos dalį (24–27 priedai). Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektai pateikia kuro ir šilumos, pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, pirkimo dokumentus. Ūkio subjektas, turintis šilumos tiekimo licenciją, kurio aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai ir kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) kiekius ir kainas teikia pagal kiekvieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, kurioje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai bei atskirą ataskaitą centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms, kuriose nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia;

25.3. per 20 darbo dienų informaciją apie pasirašytų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo bei nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutarčių kopijas ir informaciją apie vidutinės gamtinių dujų transportavimo (perdavimo ir skirstymo) kainos apskaičiavimą (28 priedas). Keičiantis gamtinių dujų transportavimo kainos dedamosioms 28 priedą reikia pateikti per 20 darbo dienų nuo gamtinių dujų transportavimo kainos dedamųjų pasikeitimo (sutarčių pasirašymo, perdavimo, skirstymo ar kitų paslaugų kainų patvirtinimo ir kt.) dienos. Ūkio subjektas, turintis šilumos tiekimo licenciją, kurio aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, ir kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, Taisyklų 28 priedą teikia pagal kiekvieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, kurioje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai bei Taisyklių 28 priedą centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms, kuriose nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia;

25.4. kasmet iki vasario 15 d.:

25.4.1. pajamų ir sąnaudų suvestinę (29 priedas);

25.4.2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (preliminarią) (30 priedas);

25.4.3. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (31 priedas);

25.4.4. investicijų vykdymo ataskaitą (32 priedas);

25.5. ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

25.5.1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (33 priedas);

25.5.2. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo plano vykdymo ataskaitą (34 priedas);

25.5.3. darbuotojų skaičiaus ataskaitą (35 priedas).

25.5.4. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (30 priedas);

25.6. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos informaciją apie atsiskaitymus su vartotojais ir tiekėjais (36 priedas);

25.7. Karšto vandens tiekėjai kasmet iki gegužės 1 d. pateikia karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių suvestinę (37 priedas).

26. Nepriklausomas šilumos gamintojas, turintis galiojančią sutartį su šilumos tiekėju, arba potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas pagal preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, prisijungęs prie šilumos perdavimo tinklų ir atliekantis bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), kurios metu gamina šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro bei ją realizuoja, kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoja Tarybą apie praėjusį ataskaitinį mėnesį šilumos tiekėjui parduotą šilumos energijos kiekį, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, iškastinį ir kitą kurą (38 priedas).

27. Šilumos tiekėjai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su nepriklausomu šilumos gamintoju pasirašymo pateikia sutarties kopiją.

28. Nepriklausomi šilumos gamintojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo su šilumos tiekėju pateikia informaciją:

28.1. atitiktį bent vienam Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytam kriterijui;

28.2. susijusius asmenis, apibrėžtus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

29. Šilumos tiekėjai ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną energijos išteklių biržos operatoriaus šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.

30. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, teikia Taisyklių 25.1, 25.4.1-25.4.4, 25.5.3, ir 25.5.4 papunkčiuose išvardintą informaciją.

301. Nepriklausomi šilumos gamintojai teikia Taisyklių 25.2 papunktyje išvardintą informaciją.

31. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurių kainos yra reguliuojamos, per 40 kalendorinių dienų nuo veiklos vykdymo pabaigos privalo informuoti Tarybą apie šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VEIKLA ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOJE, PATEIKIMAS

 

32. Ūkio subjektas, turintis biržos operatoriaus licenciją, privalo Tarybai pateikti:

32.1. per 15 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio Tarybos reguliuojamų Ūkio subjektų biokuro pirkimo atskirus sandorius, nurodant kiekvieno sandorio šalis, sandorio trukmę, pirkto produkto pavadinimą, kiekius, sandorių vertes ir kainas;

32.2. per 20 kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio šilumos tiekėjų, elektros energijos gamintojų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų, įsigijusių biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus ir pagal atskirus tiesiogiai sudarytus dvišalius susitaromus įsigytą biokuro kiekį;

32.3. per 30 kalendorinių dienų po ataskaitinio ketvirčio pabaigos biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ataskaitą;

32.4. kasmet iki kovo 1 d. – biržos operatoriaus veiklos metinę ataskaitą;

32.5. per 5 darbo dienas po pateiktų ataskaitų duomenų tikslinimo – patikslintas ataskaitas;

32.6. pasibaigus ketvirčiui, per 15 kalendorinių dienų konkurencijos intensyvumo rinkoje vertinimo rodiklius (8 priedas);

32.7. ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmo dienos, pateikti Tarybai finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų aiškiai atskirtos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos sąnaudos ir pajamos, gautos iš energijos išteklių biržos dalyvių įmokų už suteiktas paslaugas, ir papildomai gautos pajamos.

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VEIKLA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE, PATEIKIMAS

 

33. Ūkio subjektai, turintys galiojančią licenciją veiklai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sektoriuje vykdyti arba ūkio subjektai, tvarkantys paviršines nuotekas ir taikantys Tarybos reguliuojamas kainas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui turi pateikti Tarybai informaciją apie veiklą Taisyklėse nustatyta tvarka.

34. Ūkio subjektas, turintis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją arba ūkio subjektas, tvarkantis paviršines nuotekas ir taikantis Tarybos reguliuojamas kainas, privalo Tarybai pateikti:

34.1. kasmet iki vasario 15 d. ataskaitinio laikotarpio preliminarius duomenis:

34.1.1. metinių Reguliuojamos veiklos atskaitų rinkinį (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo  (toliau – Aprašas) 2−11 priedus);

34.1.2. investicijų įsisavinimą per ataskaitinį laikotarpį (39 priedas);

34.2. kasmet iki gegužės 1 d.:

34.2.1. abonentų ir vartotojų gautų skundų tyrimo ataskaitą (40 priedas);

34.2.2. abonentų ir vartotojų apklausų analizės ataskaitą;

34.2.3. duomenis apie vidutinį vartotojo suvartoto vandens kiekį (m3 per mėn.):

 

Hvid = Q : V : 12,

čia:

Q – Ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos vartotojams realizuoto geriamojo vandens kiekis, m3 per metus;

V – Ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos vartotojų (sutarčių) skaičius, vnt.;

 

34.2.4. investicijų vykdymo ataskaitą (41 priedas).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Tarybai pareikalavus Ūkio subjektai ne vėliau kaip per Tarybos nustatytą protingą terminą turi pateikti kitą informaciją, reikalingą įstatymų nustatytoms Tarybos funkcijoms vykdyti.

36. Paaiškėjus, kad pagal Taisyklių nuostatas pateikta informacija yra netiksli (išskyrus informaciją, nurodytą Taisyklių 34.1.1 papunktyje), Ūkio subjektai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu, DSAIS pranešimu arba el. paštu per [email protected] informuoti Tarybą, nurodant, kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti, bei per 10 darbo dienų nuo informacijos pateikimo Tarybai, pateikti patikslintas reguliuojamos veiklos ataskaitas per DSAIS.

37. Kituose teisės aktuose gali būti nustatyti ir kiti, Taisyklėse nenurodyti, informacijos pateikimo reikalavimai.

38. Taryba užtikrina energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių pateiktos informacijos, laikomos komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, konfidencialumą.

39. Ūkio subjektai, pažeidę Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

40. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________