Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO savivaldybės būsto nuomos Ar IŠPERKAMOSIOS būsto nuomos mokesčiŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31, 38 punktais ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7  d. sprendimą Nr. TS-170 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras