Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS GALIOS IR IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m. lapkričio     d. pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos 26.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.7. reguliuojamų paslaugų (produktų), dėl kurių vyksta aukcionai, atveju, nevertinant ataskaitinio laikotarpio (y-2) reguliuojamos paslaugai (produktui) priskirtos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydžio, palyginti su nustatyta investicijų grąža, jei Asmuo, teikiantis reguliuojamą paslaugą (produktą), ataskaitiniu laikotarpiu (y-2) pateikė kainos pasiūlymą aukcione mažesne kaina nei Tarybos nustatyta reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos viršutinė riba, išskyrus atvejus, kai ataskaitinio laikotarpio (y-2) reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta faktinė protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža viršijo Tarybos ataskaitiniu laikotarpiu (y-2) nustatytą leistiną protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, įvertinus Metodikos 26.3 papunktyje nurodytus investicijų grąžos neatitikimo dydžiui įtakos turinčius veiksnius. Jeigu reguliuojama paslauga (produktas) užsakoma trumpesniam laikotarpiui nei ataskaitinis laikotarpis (y-2), atsižvelgiama į kiekvieną reguliuojamos paslaugos (produkto) užsakymo laikotarpį.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas nustatant 2022 metų ir vėlesnių laikotarpių antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo ir tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugų kainos viršutines ribas.

 

 

 

Tarybos pirmininkas