Projektas

                                                                                                            2021 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL rASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMO PROJEKTO KARTU MES STIPRŪS!FINANSAVIMO

 

2021 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 26 punktu, 50 straipsnio 3 dalimi, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1148 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktorės Danutės Janukienės 2021 m. sausio 6 d. prašymą Nr. 1.9E-4, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto „Kartu mes stiprūs!“ rengimui ir įgyvendinimui.

2. Prisidėti Savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriant ne mažiau kaip 3330,80 (tris tūkstančius tris šimtus trisdešimt eurų ir aštuoniasdešimt euro centų) eurų (ne mažiau 10 % bendro projekto vertės), gavus patvirtinimą, kad projekto įgyvendinimui skiriamas finansavimas.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras