Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316

5 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų asmenų ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose yra nustatyti specialieji nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, šis įstatymas taikomas tiek, kiek jų nepriekaištingos reputacijos nereglamentuoja specialių įstatymų nuostatos.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) valstybės tarnautojo elgesys, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, diskredituojantis valstybės tarnybą, menkinantis įstaigos ar paties tarnautojo reputaciją, žeminantis žmogaus orumą, ar kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas  

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                 Kęstutis Mažeika