.

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl INOVACINĖS VEIKLOS TURIZMO SEKTORIUJE SKATINIMO TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės     d. Nr. 2V-

Vilnius

 

 

Tvirtinu  Inovacinės veiklos turizmo sektoriuje skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. p. direktorius                                                                                                       Gintas Kimtys

 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus 2020 m.                     d. įsakymu

Nr. 2V-

 

INOVACINĖS VEIKLOS TURIZMO SEKTORIUJE SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Inovacinės veiklos turizmo sektoriuje skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato inovacinės veiklos turizmo sektoriuje skatinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Darbuotojų mokymo veikla – veikla, kuria siekiama vystyti konkrečiai profesijai ar užduotims būtinas žinias ir įgūdžius, skirtus naudotis inovacijomis arba jas diegti.

3.2. Didelė įmonė – įmonė, neatitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3.3. Inovacinė veikla – kaip ši veikla ir jos rūšys apibrėžtos Oslo vadove (angl. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities).

3.4. Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir įsigijimo veikla – veikla, kuria siekiama įregistruoti intelektinės nuosavybės teises (išskyrus išradimų patentavimą ir dizaino registravimą) arba jas įsigyti iš kitų subjektų, įskaitant licencijų arba pačios intelektinės nuosavybės įsigijimą.

3.5. Pareiškėjas – Aprašo 7.1 papunktyje nurodytas subjektas, siekiantis gauti finansavimą Aprašo 5 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti.

3.6. Programinės įrangos ir duomenų bazių kūrimo veikla – veikla, apimanti: programinės įrangos, programų aprašymų ir pagalbinės medžiagos, skirtos sistemoms ir taikomosioms programoms (įskaitant standartinius programinės įrangos paketus, individualizuotus programinės įrangos sprendinius ir produktuose ar įrangoje integruotą programinę įrangą) kūrimą; kompiuterinių duomenų bazių ir kitos kompiuterizuotos informacijos kūrimą ir analizę, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę, naudojant nuosavybės teise priklausančias kompiuterines duomenų bazes ir viešai prieinamas ataskaitas ar internetą; informacinių technologijų sistemų, įskaitant kompiuterines programas ir duomenų bazes, funkcijų naujinimo ar išplėtimo veiklą, statistinių duomenų analizę ir duomenų gavybos veiklą.

3.7. Projekto vykdytojas – pareiškėjas, su kuriuo Agentūra sudarė finansavimo skyrimo sutartį Aprašo 5 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti.

3.8. Rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla – veikla, apimanti rinkos tyrimus ir bandymus rinkoje, kainodaros metodus, produktų pateikimą ir pardavimo skatinimą, produktų reklamą, jų žinomumo didinimą prekybos mugėse ar parodose, rinkodaros strategijų kūrimą, prekių ženklų, nesusijusių su konkrečiu produktu, reklama, viešųjų ryšių veikla, prisidedanti prie reputacijos ir prekių ženklo vertės kūrimo.

3.9. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas)  labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, arba verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

3.10. Turizmo paslauga – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

3.11. Turizmo verslo asociacija – turizmo sektoriaus subjektų veiklą koordinuojanti, jų interesus atstovaujanti ir ginanti asociacija.

4. Pagal Aprašą skiriamo finansavimo tikslas – skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas ir turizmo verslo modelius, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą, apmokant turizmo sektoriaus darbuotojus.

5. Pagal Aprašą remiamos veiklos:

5.1. turizmo paslaugų ir turizmo verslo modelių kūrimas ir tobulinimas (programinės įrangos ir duomenų bazių kūrimo veikla; intelektinės nuosavyb