LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,

tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

Adresatams pagal sąrašą

 

 

 

2020-06-

Nr.

(17)-D8(E)-

Į

 

Nr.

 

 

dėl DUOMENŲ IR ATASKAITŲ APIE ATLIEKŲ SUSIDARYMĄ IR TVARKYMĄ TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Teikiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Įsakymo projektu siūloma panaikinti 7 visiškai ar iš dalies aktualumą praradusius teisės aktus[1] ir nustatyti vieną bendrą duomenų skaičiavimo ir ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai (toliau – EK) tvarką.

2018 m. gegužės mėnesį priėmus naujas žiedinės ekonomikos direktyvas[2] (toliau – direktyvos), pakoreguota duomenų apskaičiavimo ir ataskaitų teikimo EK tvarka – panaikinta prievolė valstybėms narėms kas trejus metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, teikti trejų metų ataskaitas apie direktyvų įgyvendinimą. Tačiau lieka pareiga per nurodytą terminą atsiskaityti EK dėl direktyvose numatytų tikslų įgyvendinimo pateikiant duomenis ir duomenų kokybės patikros ataskaitas. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851 (toliau – direktyva 2008/98/EB), nuostatomis, valstybės narės įpareigojamos teikti informaciją EK apie susidarančius maisto atliekų kiekius[3], rinkai pateiktų alyvų ir atskirai surinktų ir apdorotų alyvų atliekų kiekius[4]. Direktyvose taip pat pateikiamos bendrosios duomenų apskaičiavimo taisyklės. Žiedinės ekonomikos direktyvų nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinius teisės aktus iki 2020 m. liepos 5 d.

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės (vadovė Agnė Bagočiutė, tel. 8 646 89902, el. p. agne.bagociute@am.lt) vyriausioji specialistė Ieva Stulgytė (tel. 8 687 96504 el. p. ieva.stulgyte@am.lt).

Pastabas ir pasiūlymus Įsakymo projektui prašome pateikti per 5 darbo dienas po jo paskelbimo Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS). Per nustatytą laiką negavę pastabų ir pasiūlymų, laikysime, kad pritariate Įsakymo projektui.

PRIDEDAMA:

1.   Įsakymo projektas, 10 lapų.

2.   Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.

3.   Direktyvos (ES) 2018/849 ir Įsakymo projekto atitikties lentelė, 9 lapai.

4.   Direktyvos (ES) 2018/850 ir Įsakymo projekto atitikties lentelė, 5 lapai.

5.   Direktyvos (ES) 2018/851 ir Įsakymo projekto atitikties lentelė, 12 lapų.

6.   Direktyvos (ES) 2018/852 ir Įsakymo projekto atitikties lentelė, 10 lapų.

 

 

 

Aplinkos viceministrė

Justina Grigaravičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Stulgytė, tel. +370 687 96504, el. p. ieva.stulgyte@am.lt          

Adresatų sąrašas:

 

1.   Aplinkos apsaugos agentūra, el. p. aaa@aaa.am.lt

2.   Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. p. info@aad.am.lt

3.   Teisingumo ministerija el. p. rastine@tm.lt

4.   Ekonomikos ir inovacijų ministerija el. p. kanc@eimin.lt

5.   Lietuvos statistikos departamentas, el. p. info@stat.gov.lt

6.   Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, el. p. lratca10@gmail.com

7.   Atliekų tvarkytojų ir turėtojų asociacija, el. p. cesnulevicius@gmail.com

8.   UAB „Toksika“, el. p. vilnius@toksika.lt

9.   Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, el. p. info@lkata.lt

10. Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt

11. Savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, el. p. info@skia.lt

12. Pakuočių tvarkymo organizacija, el. p info@pto.lt

13. VšĮ „Žaliasis taškas“, el. p. biuras@ztl.lt  

14. VšĮ „Gamtos ateitis“, el. p. info@gamtosateitis.lt

15. VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija”, el. p. info@eei.lt

16. Asociacija „EEPA“, el. p. bendras@epa.lt

17. „Autogamintojų ir importuotojų asociacija“, el. p. info@agia.lt

18. „Gamintojų ir importuotojų asociacija”, el. p. virginija@gia.lt

19. „VĮ Padangų importuotojų organizacija”, el. p. danguole@pio.lt

20. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija, , el. p. info@autotvarkymas.lt

21. Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija, el. p. l.andronavicius@toksika.lt

22. Pakuotės atliekų perdirbėjų asociacija, el. p. e.sauliunas@gmail.com

23. Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijai, el. p. info@maspa.lt

24. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, el. p. info@chambers.lt

25. Lietuvos prekybos įmonių asociacija, el. p.  vigilija.cidzikiene@maxima.lt

26. Lietuvos pakuotojų asociacija, el. p. valdas@maksima.lt

27. Fortum Klaipėda, UAB, el. p. fortum.vilnius@fortum.com

28. UAB „Ignitis“, el. p. info@ignitis.lt

29. Lietuvos verslo konfederacija, el. p. info@lvk.lt

30. Lietuvos pramonininkų konfederacija, el. p. sekretoriatas@lpk.lt  

31. Aplinkosaugos koalicija, el. p. info@akoalicija.lt

32. VšĮ „Žiedinė ekonomika“, el. p. domantas@circulareconomy.lt

33. Lietuvos valstybės naujasis archyvas, el. p. lina@archyvai.lt

 [1]1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-409 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-721 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-723 „Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-525 „Dėl Ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“;

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. D1-632 „Dėl Ataskaitos apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-9 „Dėl informacijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo“.

[2] 2018 m. gegužės 30 d. priimtos žiedinės ekonomikos atliekų direktyvos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/850, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852.

[3] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 9 straipsnio 5 dalis.

[4] Ten pat, 37 straipsnio 4 dalis.