Projektas

2020-05-

Nr. TSP-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T-

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Radviliškio rajono savivaldybės ir patikėjimo teise perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-893, atsižvelgdama į Šeduvos kultūros ir amatų centro 2020 m. balandžio 28 d. raštą Nr. S-21(1.7), Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos 2020 m. gegužės 4 d. raštą Nr. S-57(1.7), Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Perduoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą įgyvendinus ES struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės biudžeto ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas Nr. 20KI-KS-17-1-02541-PR001“, kurio bendra įsigijimo vertė – 242 863,30 Eur (1 priedas). Turtą įtraukti į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos apskaitą.

2.   Perduoti Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinei mokyklai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą įgyvendinus ES struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės biudžeto ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas Nr. 20KI-KS-17-1-02552-PR001“, kurio bendra įsigijimo vertė – 156 772,69 Eur (2 priedas).

3.   Perduoti Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą įgyvendinus ES struktūrinių fondų, Lietuvos valstybės biudžeto ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas Nr. 20KI-KS-17-1-02542-PR001“, kurio bendra įsigijimo vertė – 86 664,82 Eur (3 priedas).

4.   Perduoti Šeduvos kultūros ir amatų centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą sandėlį-garažą, esantį Vilniaus g. 1, Šeduvoje, Radviliškio r. sav., unikalus Nr. 7193-0006-7025, pradinė vertė – 750,12 Eur, likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d. – 0,29 Eur.

5.   Įgalioti Radviliškio rajono savivaldybės merą perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą ir pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

6.   Įgalioti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėją perduoti sprendimo 2 ir 3 punktuose nurodytą turtą ir pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktus.

7.   Įgalioti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos seniūną perduoti sprendimo 4 punkte nurodytą turtą ir pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-

1 priedas

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduodamo savivaldybės turto sąrašas

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas, adresas, unikalus Nr.

Inventorinis Nr.

Pradinė (likutinė)

vertė eurais

1.           

Universali aikštelė krepšiniui ir