Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. I-722 16 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 16 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Įmonės, kurios laikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą (toliau – Finansinių ataskaitų audito įstatymas) ir kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus paskutinę tų metų dieną viršija 500, į veiklos ataskaitą įtraukia socialinės atsakomybės ataskaitą. Socialinės atsakomybės ataskaitos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.“

2. Buvusias 16 straipsnio 3–5 dalis laikyti atitinkamai 4–6 dalimis.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi patikrinti auditorius ar audito įmonė pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus. Auditorius ar audito įmonė parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka. Sutartis sudaroma tarp auditoriaus ar audito įmonės, įmonės ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Audito paslaugas apmoka įmonė.“

2.   Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi patikrinti auditorius ar audito įmonė pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus. Auditorius ar audito įmonė metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti parenkami Viešųjų pirkimų įstatymo arba Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka. Sutartis sudaroma tarp auditoriaus ar audito įmonės, įmonės ir savivaldybės vykdomosios institucijos. Audito paslaugas apmoka įmonė.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.       Šis įstatymas taikomas rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių socialinės atsakomybės ataskaitas.

3.       Šis įstatymas taikomas 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių savivaldybių įmonių finansinių ataskaitų auditams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas