Projektas XIIIP-3962(2)

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS įstatymo nR. I-430 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir ją išdėstyti taip:

3) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, teismai, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, Lietuvos administracinių ginčų komisija, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas