LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMO NR. VIII‑1591 11, 17, 18, 19, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 8 dalį  ir ją išdėstyti taip:

8. Šio straipsnio 7 dalies 1, 2, 3, 4, 10 punktai netaikomi antrinės teisinės pagalbos teikimui administracinių nusižengimų bylose, kai antrinės teisinės pagalbos kreipiasi administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, ir baudžiamosiose bylose, išskyrus prašymus dėl proceso atnaujinimo, procesinius dokumentus, kuriems paduoti įstatymų nustatytas naikinamasis terminas yra pasibaigęs. Šio straipsnio 7 dalies 11 punktas netaikomas antrinės teisinės pagalbos teikimui baudžiamosiose bylose. Šio straipsnio 7 dalies 5 punktas netaikomas, kai antrinė teisinė pagalba teikiama nepilnamečiui vaikui, nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Šio straipsnio 7 dalies 1, 2, 3, 4, 10 punktai taikomi antrinės teisinės pagalbos teikimui tarptautinėse teisminėse institucijose tik tais atvejais, kai vertinama, ar kreipimasis į tarptautines institucijas atitinka nustatytus priimtinumo kriterijus.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį  ir ją išdėstyti taip:

5. Teisingumo ministro nustatytos formos rašytinį advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje (toliau – sutikimas) pateikusio pareiškėjo prašymu su advokatu sudaroma sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje (toliau – sutartis konkrečioje byloje). Sutikimas reiškia advokato įsipareigojimą, tarnybai priėmus sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, sudaryti su tarnyba sutartį konkrečioje byloje. Sutarties konkrečioje byloje sudarymo sąlygas ir tvarką nustato teisingumo ministras, suderinęs su Lietuvos advokatūra. Pareiškėjo ir advokato pateikusio sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje, kurioje jis antrinę teisinę pagalbą teiks nepilnamečiui vaikui, nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, susitarimu, kuris turi būti išreikštas sutikime, nurodant pareiškėjo advokatui mokamą užmokestį, antrinės teisinės pagalbos sutartyje gali būti numatomas papildomas užmokestis advokatui už teisines paslaugas mokamas asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp pareiškėjo, advokato ir tarnybos, kurios formą nustato teisingumo ministras, suderinęs su Lietuvos advokatūra. Advokatai, su kuriais buvo sudaryta sutartis konkrečioje byloje, priskiriami prie advokatų, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, tačiau jie nėra įtraukiami į šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus.

2. Pakeisti 17 straipsnio 7 dalį  ir ją išdėstyti taip:

7. Advokatams už antrinės teisinės pagalbos ir šio įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodytos išvados teikimą mokamas užmokestis. Advokatų užmokesčio dydis turi būti nustatytas taip, kad skatintų ginčus spręsti taikiai ir kad efektyviai bei ekonomiškai būtų naudojamos valstybės biudžeto lėšos, skirtos valstybės garantuojamai teisinei pagalbai. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamas pastovus mėnesinis užmokestis. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamas nustatyto dydžio užmokestis už kiekvieną bylą, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (bylos kategoriją, nagrinėjimo stadiją ir panašiai). Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamas Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestis yra dvigubinamas, kai antrinė teisinė pagalba byloje teikiama nepilnamečiui vaikui, nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui.“

 

3 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį  ir ją išdėstyti taip:

5. Tarnyba, parinkdama advokatą, atsižvelgia į pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato paskyrimo, pareiškėjo gyvenamąją vietą, advokato darbo vietą, advokato darbo krūvį ir į kitas antrinės teisinės pagalbos teikimui reikšmingas aplinkybes. Į pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato paskyrimo gali būti neatsižvelgta dėl advokato darbo krūvio arba kitų aplinkybių, dėl kurių pasirinktas advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos konkrečioje byloje. Be to, parinkdama advokatą, tarnyba pagal prieinamus duomenis teisingumo ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos advokatūra, įvertina, ar nėra galimo interesų konflikto. Nesant interesų konflikto ir pareiškėjo, prašančio antrinės teisinės pagalbos atstovauti nepilnamečiui vaikui, nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, pasiūlytam konkrečiam advokatui sutinkant, priimant sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą, taryba paskiria pareiškėjo pasirinktą advokatą.“

 

4. straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Papildyti 19 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Kai prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą teikiamas šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, ir advokato sutikime dėl atstovavimo konkrečioje byloje yra numatytas su pareiškėju sutartas papildomas, pareiškėjo mokėtinas užmokestis už teisines paslaugas, pareiškėjo prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo sutikimas savo lėšomis apmokėti advokato sutikime nurodytą užmokestį už teisines paslaugas. Sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje teikiantis advokatas turi supažindinti pareiškėją su galima preliminaria išlaidų teisinėms paslaugoms suma, apskaičiuojama teisingumo ministro nustatyta tvarka.

 

5. straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) pareiškėjas nesutinka apmokėti nustatytos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies  arba papildomo užmokesčio advokatui už teisines paslaugas, kai toks buvo numatytas šio įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;“.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos prašymams suteikti antrinę teisinę pagalbą, gautiems po šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Kai pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimus antrinė teisinė pagalba buvo suteikta iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatytą užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą apskaičiavimą, kuris taikomas apmokant už teisinę pagalbą teiktą po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas