Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo nr. O3-6 „Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m.                        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1062 1, 2, 3 ir
6 straipsniais, taip pat  atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m.               d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1062 įgyvendinimo“, Komisija
n u t a r i a:

Pakeisti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, patvirtintą Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdaviom tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas):

1. Pakeisti Sąvado 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

6. Kitos šiame Sąvade vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“

2.  Pakeisti Sąvado 80 punktą ir išdėstyti jį taip:

80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikia dispečerinio valdymo planą ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam (iki 72 valandų) laikotarpiui.“

3. Pakeisti Sąvado 81.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

81.1. šilumos aukciono būdu nustatytus planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais;“

4. Pakeisti Sąvado 93.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

93.2. tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio, o šilumos tiekėjas atitinkamai turėjo koreguoti dispečerinio valdymo grafiką, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo padengti šilumos tiekėjo patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

kur:

C`HP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur. Tuoj atveju jei C`HP, y < 0, balansavimo sąnaudos nėra mokamos;

Q`HP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp nepriklausomo šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį nepriklausomas šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;

pHP, y – šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y, euro ct/kWh. Faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos tiekėjo ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje, kurių įrenginiai buvo panaudoti kompensuojant nepriklausomo šilumos gamintojo j, dėl kurio susidarė balansavimo sąnaudos, nepagamintą šilumos kiekį, faktinių šilumos gamybos sąnaudų (šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių panaudojimo balansavimui atveju yra vertinamos tų įrenginių kintamosios sąnaudos) svertiniam vidurkiui mėnesį y, apskaičiuotoms vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika ir (ar) nustatytomis pagal Supirkimo tvarkos nuostatas. Visais atvejais šilumos tiekėjo dispečeris pateikdamas Sąvado 94 punkte numatytą pakoreguotą dispečerinio valdymo planą privalo vadovautis mažiausių sąnaudų principu bei atitinkamai patikslintame dispečerinio valdymo plane nurodyti, kuriais šilumos įrenginiais buvo atliekamas nepriklausomo šilumos gamintojo j balansavimas;“.

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas