Projektas Nr. TSP-19

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEDO MOKĖJIMO DAINIUI BARDAUSKUI UŽ TARNYBOS

LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ

 

2019 m. vasario      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Mokėti Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui skaičiuojant nuo      2019 m. sausio 1 d. 10  proc. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.                  

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

Parengė                                                 

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

 

Snieguolė Vairienė

 

 

 

Projektas suderintas DVS