Projektas Nr. TSP-190    

      KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. TS-122 „DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ“  PAPILDYMO

 

2019 m.                   Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 3 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                        n u s p r e n d ž i a: 

1. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. TS-122 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų“ 3 punktu ir jį išdėstyti taip:

3. Sumažinti 20 procentų žemės mokestį žemės ūkio paskirties žemės sklypams (išskyrus mėgėjų sodo žemės sklypus).“

2. Buvusius 3–5 punktus laikyti 4–6 punktais.

3. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                            

 

 

 

 

 

Parengė

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys

 

Valentinas Beinoris

 

Projektas suderintas DVS