Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS VARTOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. X-1409 9  STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Nesąžiningos komercinės veiklos kontrolės institucija

Kaip laikomasi šio įstatymo nuostatų kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Konkurencijos taryboje pradėtos, bet nebaigtos Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros bei gauti skundai, dėl kurių iki šio įstatymo įsigaliojimo nėra priimtas sprendimas dėl Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros pradėjimo, baigiami nagrinėti pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys 

Virginijus Sinkevičius