Projektas

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio ir jo rezultatų 2022-2026 metams patvirtinimo

 

2021 m.                        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsniu ir Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu
Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaita, patvirtinta Valstybinės energetikos tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. O3E-772 „Dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta, Taryba nutaria:

1.  Patvirtinti:

1.1.    Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį (toliau – LRAIC modelis) (pridedama);

1.2.    LRAIC modelio pagrindu apskaičiuotus LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ rezultatus 2022–2026 metams (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šiuo nutarimo 1.1 papunkčiu patvirtintas LRAIC modelis ir šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtinti LRAIC modelio pagrindu apskaičiuoti rezultatai taikomi nustatant:

2.1.    LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą naujam reguliavimo laikotarpiui, prasidedančiam 2022 metais;

2.2.    AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas naujam reguliavimo laikotarpiui, prasidedančiam 2022 metais.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas