Projektas

2020-05-

Nr. TSP-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI RADVILIŠKIO LIGONINEI KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PASAUGOS MINISTERIJĄ DĖL RENTGENO DIAGNOSTIKOS APARATO ĮSIGIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PIRKTI ILGALAIKĮ TURTĄ, VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ IR PASIRAŠYTI  PIRKIMO –PARDAVIMO SUTARTĮ

 

2020 m. gegužės    d. Nr. T-

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 „Dėl Brangių medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-1036 „Dėl Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programos patvirtinimo“, viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės įstatų, patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės įstatų tvirtinimo“, 29.9 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gegužės 14 d. raštą Nr. (9.3.3-15) 10-3574 „Dėl rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 20182025 metų programos įgyvendinimo“ bei VšĮ Radviliškio ligoninės 2020 m. gegužės 19 d. raštą Nr. S-651 (1.13) „Dėl prašymo pritarti rentgeno diagnostikos aparato įsigijimui“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Radviliškio ligoninės kreipimuisi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl rentgeno diagnostikos aparato įsigijimo valstybės biudžeto lėšomis.

2. Gavus finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, leisti viešajai įstaigai Radviliškio ligoninei pirkti ilgalaikį materialųjį turtą – rentgeno diagnostikos aparatą, kurio kaina ne didesnė kaip 200 000 Eur su PVM, ir vykdyti viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktorių pasirašyti rentgeno diagnostikos aparato pirkimo–pardavimo sutartį bei kitą su turto įsigijimu susijusią dokumentaciją.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Čepononis

 

 

 

 

DĖL PRITARIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI RADVILIŠKIO LIGONINEI KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PASAUGOS MINISTERIJĄ DĖL RENTGENO DIAGNOSTIKOS APARATO ĮSIGIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PIRKTI ILGALAIKĮ TURTĄ, VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ IR PASIRAŠYTI  PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTĮ

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 20 d.

Radviliškis

 

 

VšĮ Radviliškio ligoninės 2020 m. gegužės 19 d. raštu Nr. S-651 (1.13) „Dėl prašymo pritarti rentgeno diagnostikos aparato įsigijimui“, kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybę su prašymu pritarti rentgeno diagnostikos aparato įsigijimui iš valstybės biudžeto lėšų ir pateikė tai pagrindžiančius argumentus:

„Įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-1036 patvirtintą Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 20182025 metų programą, numatyta Radviliškio rajono savivaldybei skirti 2020 m. biudžeto lėšas VšĮ Radviliškio ligoninės (programos 6 priedas, 5 eilė) universalioms stacionarioms rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) atnaujinti. Vadovaudamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gegužės 14 d. raštu Nr. (9.3.3.-15) 10-3574 „Dėl rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 20182025 metų programos įgyvendinimo“ prašome pritarti rentgeno diagnostikos aparato įsigijimui bei pritarti rentgeno kabineto būtinam paprastajam patalpų remontui, kurias būtina atnaujinti tinkamam šio prietaiso instaliavimui.

Nuo 2006 m. VšĮ Radviliškio ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus Radiologijos ir laboratorinės diagnostikos poskyrio rentgeno diagnostikos kabinete naudojamas rentgeno diagnostikos aparatas Siemens Multix Pro. Šiuo aparatu tyrimai atliekami VšĮ Radviliškio ligoninės ambulatoriniams, stacionariniams bei skubios pagalbos pacientams. Šis aparatas yra nusidėvėjęs, nėra skaitmeninis, todėl nuotraukų vaizdo kokybė žema. Su šiuo prietaisu per mėnesį dirbama apie 170 valandų ir atliekama apie 1100 tyrimų.                   

Valstybės biudžeto lėšomis planuojama įsigyti skaitmeninį rentgeno aparatą, skirtą visiems įprastiems rentgeno tyrimams su reikalingais priedais ir radiologo darbo vieta (su diagnostiniais monitoriais ir programine įranga). Naujojo aparato techninės savybės ir modernios technologijos leis pagerinti nuotraukų vaizdo kokybę, nebus matomi pašaliniai artefaktai, pacientas gaus mažesnę apšvitos dozę.

Jūsų pritarimas reikalingas, kad būtų galima pateikti dokumentus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl šio prietaiso įsigijimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 „Dėl brangių medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), patvirtintu tvarkos parašo 5 punktu valstybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga ar biudžetinė įstaiga, ketinanti įsigyti brangų prietaisą, prieš įsigydama brangų prietaisą privalo gauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pritarimą arba pritarimą su sąlyga“. To paties aprašo 6 punkte numatyta, kad „pareiškėjas turi pateikti ministerijai prašymą dėl pritarimo įsigyti brangų prietaisą. Kai pareiškėjo steigėjas yra ne ministerija, pareiškėjas turi pateikti steigėjo raštą – pritarimą brangaus prietaiso įsigijimui“.

Vadovaujantis viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės įstatais, patvirtintais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės įstatų tvirtinimo“ 29.9 punktu, kuriuo visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskiriama „priimti sprendimą dėl įstaigos nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo, įsigijimo didesnę nei 15 tūkst. Eur“.

Vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybai yra teikiamas sprendimo projektas su siūlymu pritarti VšĮ Radviliškio ligoninės kreipimuisi į Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministeriją dėl rentgeno diagnostikos aparato įsigijimo valstybės biudžeto lėšomis. Gavus finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, leisti viešajai įstaigai Radviliškio ligoninei pirkti ilgalaikį materialųjį turtą – rentgeno diagnostikos aparatą, kurio kaina ne didesnė kaip 200 000 Eur su PVM, ir vykdyti viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka bei įgalioti viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktorių pasirašyti rentgeno diagnostikos aparato pirkimo–pardavimo sutartį bei kitą su turto įsigijimu susijusią dokumentaciją.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsnio ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, atlikti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą pagrindo nėra.

 

 

 

 

Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas                         Remigijus Rudžianskas