Projektas

2017-02-13 Nr. TR-47

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario      d. Nr. 1-

Marijampolė

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti  Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Žilinskienė, (8 343) 90026

 

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

SUDERINTA

Administracijos direktorius Sigitas Valančius

Teisės departamento direktorė Violeta Švetkauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m. vasario     d.

sprendimu Nr.

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų (toliau - seniūnaitija) seniūnaičių rinkimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

3.  Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

4. Seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi (toliau - Administracijos direktorius), skelbia seniūnas. Seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų.

 

II  SKYRIUS

RINKIMŲ DATOS PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

5. Suderinęs su Administracijos direktoriumi seniūnas  savivaldybės interneto svetainėje (www.marijampole.lt), viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse informavimo priemonėse skelbia seniūnaičio rinkimų datą, seniūnaičio rinkimo būdą (gyventojų susirinkimas arba apklausa), seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis pavadinimą, rinkimų vietą, laiką.

6. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja seniūnas.

7. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami šio aprašo nustatyta tvarka apklausiant gyventojus. Rinkimus organizuoja ir vykdo administracijos direktoriaus sudaryta komisija.

8. Seniūnas, kurio seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūnaitijoje renkamas seniūnaitis, privalo užtikrinti, kad atitinkamos seniūnaitijos seniūnaitį rinktų tik atitinkamos seniūnaitijos gyventojai. Visi asmenys, dalyvaujantys rinkimuose, privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

9. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotinai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

 

III  SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS

 

10. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

11. Seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis gyventojų ar bendruomeninių  organizacijų  siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu atitinkamos seniūnijos seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

11.1. rašytinis kandidato sutikimas  (1 priedas);

11.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

11.3. trumpas gyvenimo aprašymas;

12. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

13. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

13.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

13.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

13.3. seniūnaičiu negali būti renkamas Marijampolės savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

13.4. seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

14. Kandidatų į seniūnaičius teikimas prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 5 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai paskelbiamas seniūnijos skelbimų lentoje.

 

IV  SKYRIUS

GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

15. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos darbuotojas. Seniūnas susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimų procedūrą.

16. Gyventojų susirinkimo pirmininkas rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, pranešdamas jų vardus ir pavardes.

17. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidato prisistatymui skiriama iki 5 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 10 minučių.

18. Baigus pasisakymus, susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atviru balsavimu atskirai laikantis eiliškumo abėcėlės tvarka pagal pavardes. Balsuoti galima tik vieną kartą ir už vieną kandidatą.

19. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

20. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (2 priedas), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Į seniūnaičio rinkimų gyventojų susirinkime protokolą įrašomas susirinkime dalyvaujančių asmenų skaičius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

21. Balsavimo rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto tinklapyje (www.marijampole.lt) ir seniūnijos skelbimų lentoje.

 

 

V SKYRIUS

GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

22. Gyventojų apklausos būdas renkant seniūnaitijų seniūnaičius - gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant.

23. Gyventojų sueigą pradeda rinkimų komisijos pirmininkas arba vienas iš komisijos narių. Jis susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimų procedūrą.

24. Rinkimų komisijos pirmininkas arba vienas iš komisijos narių rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, pranešdamas jų vardus ir pavardes.

25. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidato prisistatymui skiriama iki 5 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 10 minučių.

26. Baigus pasisakymus, rinkimų komisijos pirmininkas arba vienas iš komisijos narių skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atviru balsavimu atskirai laikantis eiliškumo abėcėlės tvarka pagal pavardes. Balsuoti galima tik vieną kartą ir už vieną kandidatą.

27. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai sueigoje dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

28. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (3 priedas), kurį pasirašo rinkimų komisijos pirmininkas ir rinkimų komisijos nariai. Į seniūnaičio rinkimų gyventojų sueigoje protokolą įrašomas sueigoje dalyvaujančių asmenų skaičius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

29. Balsavimo rezultatai skelbiami Marijampolės savivaldybės interneto tinklapyje www.marijampole.lt ir seniūnijos skelbimų lentoje.

 

VI  SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

30. Seniūnaitis atšaukiamas iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, šio aprašo nustatyta tvarka.

31. Seniūnaitijos gyventojai surašo motyvuotą raštą dėl nepasitikėjimo seniūnaičiu, rašte nurodo datą, gyvenamąją vietą, vardą, pavardę ir pasirašo. Raštas siunčiamas atitinkamai seniūnijai. Seniūnijos seniūnas patikrina, ar tai yra seniūnaitijos, kurioje pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, gyventojai. Patikrintas raštas persiunčiamas Administracijos direktoriui.

32.   Savivaldybės administracijai gavus gyventojų raštą dėl seniūnaičiui pareikšto gyventojų nepasitikėjimo, per 5 darbo dienas parengiamas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų.

 

VI  SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

33. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą kartu su išrinktų seniūnaičių nuotraukomis (3x4 dydžio) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui.

34. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas.

35. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (4 priedas), kurį tvarko ir apskaito Savivaldybės administracijos Teisės departamento Bendrasis skyrius.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Neįvykus seniūnaičio rinkimams (nesant nei vieno kandidato į seniūnaičius, nesusirinkus seniūnaitijos gyventojams į susirinkimą ar neatvykus seniūnaitijos gyventojams į apklausą), seniūnaičio rinkimų procedūra kartojama šio aprašo nustatyta tvarka.

37. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba  negali eiti pareigų dėl ligos, ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai pagal šiame apraše nustatytą tvarką.

38. Aprašas papildomas ir keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

_____________

 

 

 

Marijampolės savivaldybės seniūnaičių

rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

_____________________  seniūnijos seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__m. ____________________d.

 

 

Aš,  ___________________________ sutinku dalyvauti _______________ seniūnijos

(vardas, pavardė)                                                       (pavadinimas)

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

(pavadinimas)

 

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________

2. ______________________________________

 

 

 

 

__________________                                                ______________________

(parašas)                                                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės seniūnaičių

rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

___________________ SENIŪNIJOS ___________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO  PROTOKOLAS

 

__________________ Nr. _____

(Data)

___________________________

(Vieta)

 

 

Balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakartotinio balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkimuose dalyvavo ____ proc. _________________ seniūnaitijos gyventojų (netaikoma pakartotiniams rinkimams).

 

 

_____________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas (-ta) ___________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

Pirmininkas     ____________                                    ______________________

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

Sekretorius      ____________                                    ______________________

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės seniūnaičių

rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

___________________ SENIŪNIJOS___________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GYVENTOJŲ SUEIGOJE PROTOKOLAS

 

__________________ Nr. _____

(Data)

___________________________

(Vieta)

 

 

 

Balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakartotinio balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkimuose dalyvavo ____ proc. _________________ seniūnaitijos gyventojų (netaikoma pakartotiniams rinkimams).

 

 

_____________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas (-ta) ________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Rinkimų komisijos pirmininkas           _____________          ______________________

(Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

 

Rinkimų komisijos nariai:                   _____________          ______________________

_____________          ______________________

_____________          ______________________

_____________          ______________________

 

Marijampolės savivaldybės seniūnaičių

rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Seniūnija

Seniūnaitija

Seniūnaičio pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimo

išdavimo

data

Parašas

Pažymėjimo

grąžinimo

data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario  13 d. Nr. TL-142

Marijampolė

 

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33, 34, 35 straipsnių, numatančių gyvenamosios vietovės bendruomenių atstovų – seniūnačių rinkimo tvarką, pakeitimai. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12  d. įsakymu Nr. DV-170 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas  Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33, 34, 35 straipsnių pakeitimai numato, kad gyvenamosios bendruomenės atstovai – seniūnaičiai renkami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Minėtuose straipsniuose taip pat įtvirtinti ir kiti nauji reikalavimai susiję su seniūnaičių rinkimų organizavimu. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą reikalinga naujai tvirtinti Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą.

 

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Įgyvendindama aukščiau minėtų teisės aktų reglamentavimą Marijampolės savivaldybės taryba turi patvirtinti Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą. 

 

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių nėra. Teigiamos pasekmės -  gyventojams suteikiama teisė, per savo išrinktus seniūnaičius, aktyviai dalyvauti Marijampolės savivaldybės gyvenime, sprendžiant jiems aktualius klausimus.

 

 

 

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą

 

Reikės panaikinti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12  d. įsakymą Nr. DV-170 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai

 

Nepareikalaus

 

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Nėra.

 

 

Departamento direktorė

 

Violeta Švetkauskienė

Ilona Žilinskienė