Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. T1-179

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio                         1 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į 2015 m. birželio 3 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. (9.28)D1-2015/291 13.8 papunktį, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Nutraukti prieš terminą su V. V. (duomenys neskelbtini) 2015 m. birželio 3 d. sudarytą Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. (9.28)D1-2015/291.

2Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo    1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo dokumentus, turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras