ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

2022 m.                      d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį ir 16 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Kauno g. 6, Šiauliuose, biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

1.1. inžinerinį statinį (tvorą) (unikalus Nr. 4400-5717-0364, pažymėtą plane t4, ilgis 37,58 m);

1.2. vandentiekio tinklus (unikalus Nr. 4400-5714-1329, pažymėtus plane V, ilgis 82,18 m);

1.3. rekonstruotus inžinerinius statinius (kiemo statinius) (unikalus Nr. 2998-6003-9042, plotas 308,18 kv. m);

1.4. pastatą-garažą (unikalus Nr. 2998-6003-9010, pažymėtą plane 1G1p, bendras plotas 158,28 kv. m);

1.5. buitinį pastatą (unikalus Nr. 2998-6003-9020, pažymėtą plane 2H1p, bendras plotas 41,14 kv. m).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras