Projektas Nr. TSP-296

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-295 „DĖL individualiŲ nuotekų valymo įrenginiŲ ĮRENGIMO ARBA PRIJUNGIMO PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1  dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas

 

Andrius Jurėnas

 

Projektas suderintas DVS