Projektas Nr. TSP-245

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. TS-304 „DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 10 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-304 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“,  25.10 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

25.10. likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.“.

2. Paskelbti apie šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas