Projektas Nr. TSP-282

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-218 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO  TERITORIJŲ PAGAL UGDYMO PROGRAMAS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2019 m.  lapkričio     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-218 „Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo“ 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8.

Šimonių pagrindinė mokykla

 

Priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I ir II dalies programos

Šimonių seniūnija: Šimonių miestelis, Braknių, Butkūnų, Butėnų, Čviklių, Dapšių, Daukų, Gegužinių, Gaigalių, Inkliuzų, Jurkštų, Jurgeliškių, Juodžiūnų, Juodlaukio, Kairių, Kalnelio, Karaliūniškio, Kurapkiškių, Lanauskų, Linkiškių, Lipkiškių, Lukošiškio, Malvinavos, Margavonės, Migonių, Nociūnų, Paižinio, Pajuodbalio, Pelyšių, Raukštonių, Rozalimo, Sokonių, Starkonių, Šapalų, Šernupio, Šimonėlių, Tumasonių, Uogšilio kaimai, Varneliškių viensėdis, Vidugirių kaimas, Adomynės kaimas, Adukiškio viensėdis, Aluotų, Ažubalių I, Ažubalių II, Beregių, Bugailiškių, Druskių, Galsiškių, Geiminių, Juodpėnų, Keginių, Kepurynės,  Mazgeliškių, Mieliūnų, Miškinėlių, Naujikų, Obonių, Puožo, Puknių, Punkiškių, Puodžiukiškių, Puponių II, Puzionėlių, Puzionių, Ruzgų, Sokonių, Šetekšnų, Šileikių, Vairiškių, Visbarų, Vėderiškių, Vodonių kaimai.

 

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                         

 

 

 

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Irena Mockuvienė

 

Projektas suderintas DVS