Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO ĮSTATYMo NR. XII-2769 3, 7, 16, 17, 18, 20 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.                                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Fiksuotoji kredito palūkanų norma – kredito davėjo arba paskolos davėjo ir kredito gavėjo susitarta viena kredito palūkanų norma, nustatyta visam kredito sutarties galiojimo laikotarpiui, arba kelios kredito palūkanų normos tam tikriems laikotarpiams, išimtinai taikant fiksuotą konkretų palūkanų procentinį dydį. Jeigu kredito sutartyje nustatytos ne visos kredito palūkanų normos, laikoma, kad kredito palūkanų norma yra fiksuota tik tam tikriems kredito sutarties galiojimo laikotarpiams, kurių metu galioja konkretaus procentais išreikšto dydžio kredito palūkanų norma, dėl kurios susitarta sudarant kredito sutartį.

2. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 8 dalį.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 7 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Įgyvendindami šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, kredito davėjas ir (arba) kredito tarpininkas privalo kartu su standartine informacija apie kreditą kredito gavėjui pateikti bent du pasiūlymus suteikti kreditą, kurių vienas būtų suteikti kreditą, kurio palūkanų norma yra kintamoji, ir kitas suteikti kreditą, kurio palūkanų norma yra fiksuota bent penkerių metų laikotarpiui, o jeigu kredito davėjas negali pateikti pasiūlymo suteikti kreditą, kurio palūkanų norma fiksuota bent penkerių metų laikotarpiui, tokiu atveju kredito davėjas ir (arba) kredito tarpininkas, pateikdami pasiūlymą suteikti kreditą, kurio palūkanų norma yra kintamoji, privalo pasiūlyti kredito gavėjui priemonę, skirtą kintamosios kredito palūkanų normos svyravimo rizikai sumažinti ir (arba) jai valdyti bent penkerių metų laikotarpiu. Tokios priemonės kainai mutatis mutandis taikomi šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai, taikomi fiksuotajai kredito palūkanų normai. 

2. Papildyti 7 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi tik šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytoms kredito sutartims ir tik tiems kredito davėjams, kurių visų suteiktų kreditų likusi nominalioji vertė kalendorinio ketvirčio pabaigoje yra lygi arba viršija 50 milijonų eurų 2 kalendorinius ketvirčius iš eilės. Kredito davėjas privalo pradėti laikytis šių reikalavimų ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai jo veikla atitinka šioje dalyje nurodytą sąlygą.“

3. Papildyti 7 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai nebetaikomi, jeigu kredito davėjo visų suteiktų kreditų likusi nominalioji vertė kalendorinio ketvirčio pabaigoje yra mažesnė negu 50 milijonų eurų 4 kalendorinius ketvirčius iš eilės. Šie reikalavimai kredito davėjui nebetaikomi nuo kito ketvirčio, einančio po 4 šioje dalyje nurodytų kalendorinių ketvirčių, pradžios.“

4. Buvusias 7 straipsnio 4–8 dalis laikyti atitinkamai 7–11 dalimis.

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kredito palūkanų normos rūšis, dydis, apskaičiavimo tvarka. Kai teikiamas kreditas, kurio palūkanų norma yra kintamoji, turi būti nurodytas kredito davėjo taikomos maržos dydis ir kintamoji palūkanų normos dalis. Kai teikiamas kreditas, kurio palūkanų norma fiksuota tam tikram laikotarpiui, turi būti nurodyta ir kintamoji kredito palūkanų norma (kredito davėjo taikomos maržos dydis ir kintamoji palūkanų normos dalis), kuri bus taikoma pasibaigus laikotarpiui, kurio metu buvo taikoma fiksuotoji kredito palūkanų norma, jeigu kredito sutarties šalys nesusitars dėl kitos fiksuotosios kredito palūkanų normos.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Informavimas apie kredito palūkanų normos pasikeitimus ir kita viešai skelbiama informacija ir duomenys“.

2. Papildyti 17 straipsnį 4 dalimi:

4. Pranešime apie kredito palūkanų normos pasikeitimus kredito davėjas privalo pateikti nuorodas į priežiūros institucijos interneto svetainėje viešai skelbiamus statistinius duomenis apie kredito sutartims taikomą kredito palūkanų normą, bendrą kredito kainą ir bendro pobūdžio informaciją apie kredito refinansavimą.

 

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Kintamoji kredito palūkanų norma ir fiksuotoji kredito palūkanų norma“.

2. Papildyti 18 straipsnį 3 dalimi:

3. Fiksuotoji kredito palūkanų norma turi būti protingai, pagrįstai nustatyta, turi atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus. Fiksuotoji kredito palūkanų norma neatitinka šioje dalyje nurodytų reikalavimų, jeigu yra didesnė negu kredito davėjo siūloma kintamoji kredito palūkanų norma daugiau, negu tai būtų pagrindžiama objektyviu kredito, kurio palūkanų norma yra kintamoji, ir kredito, kurio palūkanų norma yra fiksuotoji, finansavimo ir administravimo sąnaudų kredito davėjui skirtumu bei kredito rizikos ir palūkanų normų rizikos skirtumu. Fiksuotosios kredito palūkanų normos nustatymo kriterijai ir procedūra nustatomi kredito davėjo vidaus teisės aktuose.“

 

6 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytos kompensacijos kredito davėjas ir paskolos davėjas negali reikalauti, kai kredito gavėjas kreditą ar jo dalį grąžina kintamosios kredito palūkanų normos keitimo dieną ir tam tikram laikotarpiui fiksuotos kredito palūkanų normos keitimo dieną.“

 

7 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1. Kredito davėjas privalo kredito gavėjo prašymu, pateiktu raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje, kredito sutarties galiojimo laikotarpiu kredito gavėjui atidėti kredito įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą kredito gavėjo prašyme nurodytam, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, kai kredito gavėjas nebetenkina pagal šio įstatymo 12 straipsnio 11 dalį priimtame priežiūros institucijos teisės akte nustatytų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo reikalavimų, susijusių su kredito gavėjo skolinių įsipareigojimų pagal kredito ir kitas sutartis vidutinio įmokos dydžio ir pajamų santykiu, ir yra bent viena iš šių aplinkybių:“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) kredito gavėjui Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatyta tvarka nustatytas dalyvumo lygis.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos bankas iki 2025 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 4, 6 straipsniuose išdėstytos Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 17, 20 straipsnių nuostatos taikomos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytoms kredito sutartims.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas