Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS SKRYDŽIŲ INFORMACIJOS REGIONE IR VIRŠUTINIAME SKRYDŽIŲ INFORMACIJOS REGIONE ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJO TAIKOMŲ MAŽIAUSIŲ SKIRSTYMO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m.                  d.  Nr.  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/469, priedo SERA.8010 dalies a punktu, 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1338, IV priedo ATS.TR.215 dalies a punktu ir atsižvelgdamas į oro eismo paslaugų teikėjo parinktus mažiausius skirstymo dydžius, pateiktus valstybės įmonės „Oro navigacija“ 2022 m. gegužės 27 d. raštu Nr. 2-358 „Dėl SERA.8010 (a) reikalavimo įgyvendinimo“:

1. Tvirtinu Vilniaus skrydžių informacijos regione ir viršutiniame skrydžių informacijos regione oro eismo paslaugų teikėjo taikomus mažiausius skirstymo dydžius (pridedama).

2. Pavedu valstybės įmonei „Oro navigacija“ paskelbti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus mažiausius skirstymo dydžius Oro navigacijos informaciniame rinkinyje.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Direktorius


 

 

 

part_2b70f48d848742d2aecf868f13a8347a_end

part_a5710e55baf74d6798c2b7eaf3ef34c9_end

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m.               d. įsakymu Nr. 

 

 

VILNIAUS SKRYDŽIŲ INFORMACIJOS REGIONE IR VIRŠUTINIAME SKRYDŽIŲ INFORMACIJOS REGIONE ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJO TAIKOMI MAŽIAUSI SKIRSTYMO DYDŽIAI

 

 

Mažiausi horizontaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažintų valdomų orlaivių dydžiai

 

1. Mažiausi horizontaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažintų valdomų orlaivių dydžiai Vilniaus skrydžių informacijos regiono (toliau – FIR) ir viršutinio skrydžių informacijos regiono (toliau – UIR) valdomojoje oro erdvėje:

 

1.1. nuo 660 skrydžio lygio (toliau – SL) įskaitytinai iki 95 SL – 5 jūrmylės;

 

1.2. nuo 95 SL įskaitytinai iki skrydžių valdymo stebėjimo mažiausio absoliutaus aukščio (angl. ATC Surveillance Minimum Altitude) įskaitytinai – 3 jūrmylės. Šio papunkčio reikalavimas netaikomas aerodromų skrydžių valdymo zonose (angl. Aerodrome Control Zone, CTR);

 

1.3. artėjimo tūpti ir iškridimo fazėse orlaiviams taikomi valkčio turbulencijos skirstymo minimumai:

 

 

Skrendantis priekyje orlaivis

Skrendantis paskui orlaivis

Skirstymo minimumai

Sunkusis

Sunkusis

4 jūrmylės

Vidutinysis

5 jūrmylės

Lengvasis

6 jūrmylės

Vidutinysis

Lengvasis

5 jūrmylės

 

1.4. Atsižvelgiant į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo SERA.8012 dalį, 1.3 papunkčio lentelėje nurodyti valkčio turbulencijos skirstymo minimumai taikomi, esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

 

1.4.1. orlaivis skrenda tiesiai paskui kitą orlaivį tame pačiame absoliučiajame aukštyje arba mažiau kaip 300 metrų (1000 pėdų) žemiau jo;

 

1.4.2. abu orlaiviai naudojasi tuo pačiu kilimo ir tūpimo taku arba lygiagrečiais kilimo ir tūpimo takais, kuriuos skiria mažiau nei 760 metrų (2500 pėdų);

 

1.4.3. orlaivis kerta ką tik nuskridusio kito orlaivio trajektoriją tame pačiame absoliučiajame aukštyje arba mažiau kaip 300 metrų (1000 pėdų) žemiau jo.

 

 

Mažiausi horizontaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažinto valdomo orlaivio ir neatpažinto orlaivio dydžiai

 

2. Mažiausi horizontaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažinto valdomo orlaivio ir neatpažinto orlaivio dydžiai:

2.1. nuo 660 SL įskaitytinai iki 95 SL – 5 jūrmylės;

2.2. nuo 95 SL įskaitytinai ir žemiau iki skrydžių valdymo stebėjimo mažiausio absoliutaus aukščio (angl. ATC Surveillance Minimum Altitude) įskaitytinai – 3 jūrmylės.

 

Mažiausi vertikaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažintų valdomų orlaivių dydžiai

 

3. Mažiausias vertikaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažintų valdomų orlaivių Vilniaus FIR ir UIR valdomojoje oro erdvėje dydis:

 

3.1. iki 290 SL – 1000 pėdų;

 

3.2. nuo 290 SL įskaitytinai iki 410 SL įskaitytinai:

 

3.2.1. 1000 pėdų tarp sumažintų vertikaliojo orlaivių skirstymo minimumų (toliau – RVSM) skrydžiams vykdyti patvirtintų orlaivių;

 

3.2.2. 2000 pėdų:

 

3.2.2.1. tarp RVSM skrydžiams nepatvirtinto valstybės orlaivio ir bet kurio kito orlaivio, skrendančio Europos (toliau – EUR) RVSM oro erdve;

 

3.2.2.2. tarp grupinius skrydžius vykdančių valstybės orlaivių ir bet kurio kito orlaivio, skrendančio EUR RVSM oro erdve;

 

3.2.2.3. tarp orlaivio, kuriame skrydžio metu įvyko ryšio gedimas, ir bet kurio kito orlaivio, jeigu abu orlaiviai skrenda EUR RVSM oro erdve;

 

3.3. aukščiau 410 SL – 2000 pėdų.

 

4. Mažinti vertikalųjį skirstymo tarp valdomų orlaivių minimumą galima tik užtikrinus 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose nurodytus horizontaliojo radiolokacinio skirstymo tarp atpažintų valdomų orlaivių minimumus.

 

 

Mažiausi radiolokacinio skirstymo dydžiai tarp atpažintų valdomų orlaivių ir veikiančių (aktyvuotų) ribojamųjų, laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų bei rezervuojamosios oro erdvės

 

5. Mažiausi radiolokacinio skirstymo tarp atpažintų valdomų orlaivių ir veikiančių (aktyvuotų) ribojamųjų, laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų bei rezervuojamosios oro erdvės dydžiai:

 

5.1. mažiausi horizontaliojo skirstymo dydžiai:

 

5.1.1. nuo 660 SL įskaitytinai iki 95 SL – 5 jūrmylės;

 

5.1.2. nuo 95 SL įskaitytinai iki skrydžių valdymo stebėjimo mažiausio absoliutaus aukščio (angl. – ATC Surveillance Minimum Altitude) įskaitytinai – 3 jūrmylės;

 

5.2. mažiausi vertikaliojo skirstymo dydžiai – 300 metrų (1000 pėdų), aukštį skaičiuojant nuo ribojamųjų, laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų bei rezervuojamosios oro erdvės vertikaliųjų ribų.

 

 

Radiolokacinis skirstymas tarp atpažintų valdomų orlaivių ir veikiančių (aktyvuotų) pavojingųjų zonų

 

6. Radiolokacinis skirstymas tarp atpažintų valdomų orlaivių ir veikiančių (aktyvuotų) pavojingųjų zonų:

 

6.1. mažiausias horizontalusis atstumas – atpažinto valdomo orlaivio žymė oro eismo situacijos vaizduoklyje neturi liestis su horizontaliomis pavojingosios zonos ribomis;

 

6.2. žemiausi SL, priskirtini atpažintų valdomų orlaivių skrydžiams virš veikiančių (aktyvuotų) pavojingųjų zonų, remiantis aktualiu slėgiu matuojamu nuo vidutinio jūros lygio (QNH) meteorologinės informacijos teikimo rajonuose (MET):

 

 

 

 

Pavojingosios zonos pavadinimas

QNH reikšmė didesnė kaip 1049 hPa

QNH reikšmė nuo 1021 hPa iki 1048 hPa

QNH reikšmė nuo 978 hPa iki 1020 hPa

QNH reikšmė mažesnė kaip 978 hPa

Žemiausi priskirtini SL

EYD9 Pabradė

(Vilniaus MET)

200

210

220

230

EYD10 Rukla

(Kauno MET)

70

80

90

100

EYD11 Rokai

(Kauno MET)

70

80

90

100

EYD12 Pilviškiai

(Kauno MET)

150

160

170

180

EYD13 Alytus

(Kauno MET)

70

80

90

100

EYD14 Tauragė

(Palangos MET)

70

80

90

100

EYD15 Telšiai

(Palangos MET)

70

80

90

100

EYD16 Klaipėda

(Palangos MET)

70

80

90

100

EYD17 Juodkrantė

(Palangos MET)

270

280

290

300

EYD18 Nida

(Palangos MET)

270

280

290

300

EYD21 Ignalina 2

(Vilniaus MET)

100

110

120

130

 

7. Atpažintų valdomų orlaivių skrydžiams virš veikiančių (aktyvuotų) pavojingųjų zonų, kurios nenurodytos 6.2 papunkčio lentelėje:

7.1. jeigu jų viršutinės ribos yra virš pereinamojo aukščio bei nustatytos pėdomis nuo vidutinio jūros lygio (MSL) arba nuo jūros paviršiaus (SFC) – žemiausi SL paskiriami naudoti vadovaujantis oro eismo paslaugų teikėjo kiekvienu konkrečiu atveju nurodytomis sąlygomis;

7.2. jeigu jų viršutinės ribos yra nustatytos SL – vertikalusis skirstymo minimumas – 1000 pėdų, aukštį skaičiuojant nuo vertikaliųjų laikinųjų pavojingųjų zonų ribų.

 

____________