Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2021 m. balandžio     d. Nr. 

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 179 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras