Projektas Nr. TSP-239         

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 19 D. SPRENDIMO NR. TS-72 „dĖL MOKINIŲ IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS bendrojo ugdymo mokykloSE, JŲ SKYRIUOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir  priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimo            Nr. TS-72 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4. jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje, jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje mokinių skaičius mažesnis už 10 (išskyrus Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyrių Adomynės mokyklą-daugiafunkcį centrą – mokinių skaičius ne mažesnis už 5 ir Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalų daugiafunkcį centrą – mokinių skaičius ne mažesnis už 8).“.

2.     Pakeisti ir patikslinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir  priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                      

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Valda Tilienė