RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. T-

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-53 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo pakeitimo“ patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

10. V modelis. Grupė komplektuojama miesto, miestelio ar kaimo mokykloje iš priešmokyklinio amžiaus vaikų. Grupės veiklos trukmė mišri: 4 val. ir 10,5 val. per dieną, 5 dienos per savaitę. Grupėje vienu metu dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio ugdymo dalį, auklėtojo padėjėjas bei pagal poreikį pagalbą teikiantys specialistai. Minimalus grupę 10,5 val. per dieną lankančių vaikų skaičius – 10.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SPRENDIMO PROJEKTUI

„DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PAKEITIMO“

 

1.  Sprendimo projekto tikslas. Rengiamo sprendimo projekto tikslas – pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą (toliau – Aprašas), atsižvelgiant į Radviliškio r. Gražinos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo poreikius.

 

2.  Kaip šiuo metu yra sureguliuoti sprendimo projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu Aprašo 10 punkte nustatytame V modelyje įrašyta mišri grupės veiklos trukmė: 4 val. ir 9 val. per dieną, minimalus grupę 9 val. per dieną lankančių vaikų skaičius.

 

3.  Kas sprendimo projekte numatyta.

Sprendimo projekte numatyta pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-777 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-53 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo pakeitimo“ patvirtinto Aprašo 10 punktą ir išdėstyti jį taip (pakeistos vietos pabrauktos ir paryškintos):

„10. V modelis. Grupė komplektuojama miesto, miestelio ar kaimo mokykloje iš priešmokyklinio amžiaus vaikų. Grupės veiklos trukmė mišri: 4 val. ir 10,5 val. per dieną, 5 dienos per savaitę. Grupėje vienu metu dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio ugdymo dalį, auklėtojo padėjėjas bei pagal poreikį pagalbą teikiantys specialistai. Minimalus grupę 10,5 val. per dieną lankančių vaikų skaičius – 10.“

Aprašo pakeitimai atlikti atsižvelgiant į tai, kad švietimo įstaigose nebėra poreikio formuoti mišrios veiklos trukmės 4 ir 9 val. priešmokyklinio ugdymo grupių (prieš kelis metus buvo Radviliškio r. Šeduvos lopšelyje-darželyje), tačiau Radviliškio r. Gražinos pagrindinėje mokykloje atsirado poreikis formuoti 4 val. ir 10,5 val. grupes, nes 30 vaikų tėvai pageidauja 10,5 val., o 10 vaikų tėvai pageidauja 4 val. trukmės grupių. Radviliškio r. Gražinos pagrindinei mokyklai nuo 2020-09-01 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, mokinių skaičiaus, mokinių priėmimo laiko 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ yra nustatyti 2 priešmokyklinio ugdymo grupių komplektai ir didžiausias leistinas vaikų skaičius grupėse 40.

 

4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

Antikorupcinio vertinimo nereikia.

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė                              Judita Steponavičienė