Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                  d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8.1. finansavimo krypčiai, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą yra pateiktos 1 priede“;

2. Pakeičiu 2.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8.2. finansavimo krypčiai, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą juridinių asmenų poreikiams, yra pateiktos 2 priede“;

3. Pakeičiu 2.8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8.5. finansavimo krypčiai, miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, pateiktos 5 priede“;

4. Pakeičiu 2.8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8.8. finansavimo krypčiai, juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, pateiktos 8 priede“.

5. Papildau 2.8.9 papunkčiu:

2.8.9. finansavimo krypčiai, įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“.

6. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu 5 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS MIESTO IR PRIEMIESTINIO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMUI IR (AR) PLĖTRAI, SKATINANT NAUDOTI ELEKTRA, BIOMETANU, SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS, SUSKYSTINTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS TRANSPORTO PRIEMONES, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“

 

9. Pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Finansavimo krypties, skirtos miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir (ar) plėtrai, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, tinkamos finansuoti yra išlaidos:“.

10. Pripažįstu netekusiais galios 6 priedo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčius:

2.1.1. M1 klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti“; 

2.1.2. N1 klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti; 

11. Pripažįstu netekusiais galios 6 priedo 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčius:

2.2.1. M1 klasės lengvieji automobiliai  keleiviams vežti“;

2.2.2. N1 klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti“; 

12. Pakeičiu 8 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„ FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VISUOMENINĖS IR GAMYBINĖS NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI), PASIEKIANT NE MAŽESNĘ NEI KAIP B PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĘ IR SUMAŽINANT SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE MAŽIAU KAIP 40 % LYGINANT SU SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOMIS IKI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“

13. Papildau 9 priedu (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 1 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMUI VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ AR CENTRŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“

 

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti yra išlaidos:

1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

1.1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:  

1.1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;

1.1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.1.2. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.3. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.4. hibridinių saulės elektrinių įrengimui;

1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams diegimui:

1.2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų diegimui;

1.2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C klasę arba aukštesnę;

1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  nurodytus reikalavimus:

1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

1.4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 1.4.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 2 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMUI JURIDINIŲ ASMENŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“

 

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos panaudojimui juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti yra išlaidos:

1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:  

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;

1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.5. hibridinių saulės elektrinių įrengimui;

1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams diegimui:

1.2.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: orasvanduo, gruntasvanduo, vanduovanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę;

1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  nurodytus reikalavimus:

1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

1.4.3.2. jei  pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 1.4.2. papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 9 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS

 

 

1. Finansavimo krypties, skirtos įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

1.1. skirtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.); 

1.2. skirtos technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.