Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. TS-111 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 ir 7.1.2 papunkčiais, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Perduoti iki 2040 m. birželio 1 d. valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijai užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymuisi pagal privalomojo švietimo programas ir įstatuose nurodytai veiklai vykdyti Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą Kauno r. sav., Akademijoje, Mokyklos g. 5:

1.1. kitus inžinerinius statinius – multifunkcinę sporto aikštelę (unikalus Nr. 4400-4877-2254, įsigijimo vertė – 82 000,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 69 699,88 Eur);

1.2. kitus inžinerinius statinius – paplūdimio tinklinio aikštelę (unikalus Nr. 4400-4877-2265, įsigijimo vertė – 10 500,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 8925,09 Eur);

1.3. kitus inžinerinius statinius – tvorą su varteliais (unikalus Nr. 4400-4877-2210, įsigijimo vertė – 27 809,69 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 20 342,92 Eur);

1.4. kitus inžinerinius statinius – krepšinio aikštelę (unikalus Nr. 4400-4877-2276; įsigijimo vertė – 254,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 0,00 Eur);

1.5. kitus inžinerinius statinius – stadioną (bėgimo takus 3361,39 kv. m, futbolo aikštelę b7 (4371,74 kv. m), takelį b8 (18,61 kv. m), šuoliaduobę (20,53 kv. m), taką b10 (179,15 kv. m), tribūnos aikštelę b11 (112,36 kv. m), takelį b12 (2,65 kv. m), rutulio stūmimo aikštelę b13 (1190,83 kv. m); unikalus Nr. 4400-4877-2287, įsigijimo vertė – 630 000,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 402 573,34 Eur).

2.    Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Savivaldybės turto patikėjimo sutartį, Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artūras Pupalė, tel. (8 37)  305 542, el. p. arturas.pupale@krs.lt

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

2020 m. rugsėjo 17 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-202 „Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija pertvarkoma į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją, todėl reikalinga naujai įsteigtai įstaigai perduoti sprendimo projekte įvardytą turtą įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu nustatyta, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra sprendimų priėmimas dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad kitiems, šio straipsnio 2 dalyje nenurodytiems, juridiniams asmenims savivaldybių turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti tik tais atvejais, kai šie juridiniai asmenys pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas, o sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise kitiems juridiniams asmenims priima savivaldybės taryba.

Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. TS-111 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 ir 7.1.2 papunkčiais nustatyta, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitiems juridiniams asmenims tik savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas, ne ilgesniam kaip 20 metų terminui, o sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo priima Savivaldybės taryba.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Pritarus sprendimo projektui, bus sudaryta galimybė VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise sprendimo projekte įvardytą turtą įstaigos nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Nėra.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Nebūtinas.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinti nereikia.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įgyvendinimą.

Sprendimo projekto rengėja ir atsakinga už sprendimo įvykdymą – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Grabauskienė.

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                                 Artūras Pupalė