Projektas

 

 

lietuvos respublikos

vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo NR. IX-1253 2, 3, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Centralizuota vidaus audito tarnyba – viešojo juridinio asmens administracijos padalinys (departamentas, skyrius), įsteigtas viešojo juridinio asmens ir visų jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditui atlikti. Centralizuotai vidaus audito tarnybai šio įstatymo normos taikomos mutatis mutandis kaip ir vidaus audito tarnybai.“

2.  Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pažangos stebėjimas – viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos veikla po atlikto vidaus audito, kurios tikslas – stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vidaus auditas – nepriklausoma ir objektyvi tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veikla, kuria siekiama padėti gerinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Vidaus audito tarnyba – viešojo juridinio asmens administracijos padalinys (departamentas, skyrius), įsteigtas viešojo juridinio asmens ir jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (jeigu pagal šį įstatymą pavaldūs ir (arba) jo valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys neturi steigti atitinkamo padalinio) vidaus auditui atlikti.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens vadovo sukurta kontrolės veiksmų ir priemonių sistema, skirta viešojo juridinio asmens rizikai valdyti ir padėti pasiekti viešojo juridinio asmens tikslams, nustatytiems šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.“

6. Papildyti 2 straipsnį 8 dalimi:

8. Vidaus kontrolės politika – vidaus kontrolės principai, metodai ir taisyklės, skirti viešojo juridinio asmens efektyviai vidaus kontrolei sukurti ir palaikyti.“

7. Papildyti 2 straipsnį 9 dalimi:

9. Viešojo juridinio asmens rizika – tikimybė, kad dėl rizikos veiksnių viešojo juridinio asmens tikslai nebus įgyvendinti arba bus įgyvendinti netinkamai ir dėl to jis gali patirti nuostolių.“

8. Papildyti 2 straipsnį 10 dalimi:

10. Viešojo juridinio asmens rizikos valdymas – viešojo juridinio asmens rizikos veiksnių valdymo procesas, kai siekiant tinkamai reaguoti į viešojo juridinio asmens riziką priimami sprendimai dėl jos poveikio pašalinimo arba sumažinimo.“

9. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:

11. Viešojo juridinio asmens rizikos veiksniai – aplinkybės, galinčios daryti neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Vidaus kontrolės tikslas ir veikimas

1. Vidaus kontrolės tikslas – užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo:

1) vykdytų veiklą viešojo juridinio asmens veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

2) saugotų nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir įsipareigojimus tretiesiems asmenims;

3) vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principų;

4) teiktų patikimą, aktualią ir teisingą informaciją apie viešojo juridinio asmens finansus ir veiklą.

2. Vidaus kontrolę sudaro šie kontrolės veiksmus ir priemones apimantys elementai:

1) kontrolės aplinka, kuri užtikrina vidaus kontrolės veikimo viešajame juridiniame asmenyje nustatymą teisės aktuose ir apima viešojo juridinio asmens organizacinę struktūrą, valdymą, personalo politiką, vadovų ir darbuotojų profesinio elgesio principus ir normas, kompetenciją ir kitus veiksnius, turinčius įtakos vidaus kontrolės organizavimui ir kokybei;

2) rizikos vertinimas, kurį atliekant nustatomi ir analizuojami viešojo juridinio asmens rizikos veiksniai, taip sukuriant pagrindą tinkamai reaguoti į viešojo juridinio asmens riziką ir pasirinkti, kokią kontrolės veiklą įgyvendinti;

3) kontrolės veikla, kuri apima įgaliojimų, leidimų suteikimą, funkcijų atskyrimą, prieigos prie turto ir dokumentų kontrolę, veiklos ir rezultatų peržiūrą, veiklos priežiūrą ir kitų viešojo juridinio asmens vadovo nustatytų reikalavimų laikymąsi;

4) informavimas ir komunikacija, kai, vykdant efektyvią komunikaciją tiek viešojo juridinio asmens viduje, tiek su trečiaisiais asmenimis, viešojo juridinio asmens darbuotojai laiku gauna aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją;

5) stebėsena, kurią atliekant užtikrinama, kad viešojo juridinio asmens vidaus kontrolė veiktų taip, kaip numatyta vidaus kontrolės politikoje, ir atitiktų pasikeitusias veiklos sąlygas; stebėsena atliekama viešojo juridinio asmens darbuotojams vykdant reguliarią valdymo ir priežiūros veiklą pagal pavestas funkcijas ir vidaus ir išorės auditoriams atliekant vertinimus.

3. Vidaus kontrolė kiekviename viešajame juridiniame asmenyje kuriama ir palaikoma atsižvelgiant į jo veiklos ypatumus.

4. Vidaus kontrolei keliamus reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Visi viešojo juridinio asmens darbuotojai privalo vadovautis viešojo juridinio asmens vadovo nustatyta vidaus kontrolės politika.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vidaus audito tarnyba viešajame juridiniame asmenyje, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus viešuosius juridinius asmenis, turi būti įsteigta, jeigu jame įsteigta ne mažiau kaip 200 pareigybių, įskaitant jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų įsteigtas pareigybes, ir jo vadovas yra asignavimų valdytojas.“

2.  Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tuo atveju, kai šio straipsnio 2 dalyje nurodyto viešojo juridinio asmens vadovas nėra asignavimų valdytojas, viešojo juridinio asmens steigėjo arba viešojo juridinio asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (toliau – steigėjas) sprendimu gali būti įsteigta vidaus audito tarnyba arba vidaus auditą atlieka steigėjo vidaus audito tarnyba.“

3.  Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Tuo atveju, kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytame viešajame juridiniame asmenyje yra įsteigta mažiau kaip 200 pareigybių, įskaitant jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų įsteigtas pareigybes:

1) steigėjo (steigėjų) arba Vyriausybės sprendimu jame gali būti įsteigta vidaus audito tarnyba arba vidaus auditą atlieka steigėjo vidaus audito tarnyba;

2) jeigu pagal šios dalies 1 punktą vidaus audito neatlieka steigėjo vidaus audito tarnyba, Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vidaus auditą atlieka Vyriausybės paskirto viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba, o Seimui atskaitingų institucijų – Seimo paskirto viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba.“

4. Papildyti 6 straipsnį 6 dalimi:

6. Viešojo juridinio asmens vadovo arba kolegialaus valdymo organo sprendimu gali būti įsteigta centralizuota vidaus audito tarnyba, jeigu steigimo dokumentuose arba viešųjų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta tokia viešųjų juridinių asmenų valdymo organų kompetencija. Šiuo atveju vidaus audito tarnyba nesteigiama viešajam juridiniam asmeniui pavaldžiuose ir jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, nepaisant juose įsteigtų pareigybių skaičiaus.“ 

5. Papildyti 6 straipsnį 7 dalimi:

7. Kai viešąjį juridinį asmenį yra įsteigę keli steigėjai, jo vidaus auditą atlieka steigėjų bendru sprendimu paskirta vieno iš steigėjų vidaus audito tarnyba.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 10 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atsako už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą ir palaikymą;“.

2.  Pakeisti 10 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kurdamas vidaus kontrolę, įskaitant finansų kontrolę, vadovaujasi šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis;“.

3. Papildyti 10 straipsnį 4 punktu:

4) vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais vidaus kontrolės reikalavimais, nustato vidaus kontrolės politiką viešajame juridiniame asmenyje ir užtikrina, kad būtų atliekama viešojo juridinio asmens analizė, apimanti visus šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus vidaus kontrolės elementus;“.

4. Buvusius 10 straipsnio 4–11 punktus laikyti atitinkamai 5–12 punktais.

5. Pakeisti 10 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) paskiria valstybės tarnautojus arba darbuotojus, atsakingus už vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, vykdymą;“.

6. Pakeisti 10 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia metinę vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, būklės viešajame juridiniame asmenyje, įskaitant jam pavaldžius ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtus viešuosius juridinius asmenis, ataskaitą;“.

7. Pakeisti 10 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) užtikrina, kad būtų pašalinti šio straipsnio 5 punkte nurodytų atsakingų asmenų ir vidaus auditorių nustatyti vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, veikimo trūkumai;“.

8. Pakeisti 10 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) nustatydamas vidaus audito tarnybos pareigybių skaičių, įvertina vidaus audito tarnybos vadovo pateiktus vidaus audito poreikio įvertinimo analizės, kuri atliekama finansų ministro nustatyta tvarka, rezultatus.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Finansų ministerija:

1) metodiškai vadovauja vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, ir vidaus audito klausimais;

2) atlieka išorinį vidaus audito tarnybų vertinimą (peržiūrą): vertina ir tikrina, ar vidaus audito tarnybų veikla atitinka šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

3) analizuoja, kaip viešuosiuose juridiniuose asmenyse veikia vidaus kontrolė ir vidaus audito tarnybos;

4) rengia ir iki kiekvienų metų spalio 1 dienos teikia Vyriausybei ir Seimo Audito komitetui metinę viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės būklės ir vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitą;

5) koordinuoja viešųjų juridinių asmenų vadovų ir vidaus kontrolės priežiūrą viešuosiuose juridiniuose asmenyse atliekančių darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, klausimais;

6) koordinuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.“

2. Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 4 dalį.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 dieną.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas