PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Projektas

 

 

SPRENDIMAS

 

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų PRIEMONIŲ VYKDYMO ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos RĖMIMO specialiosios PROGRAMOS 2016 metų SĄMATOS PAtvirtinimo

 

2016 m. vasario 4 d. Nr. (1.3)-T1-23

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintu Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklėmis, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamas:

1. Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitą;

2. Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatą.

 

 

Savivaldybės meras