Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

PASITARIMO

 

PROTOKOLAS
 

2021 m.  rugsėjo           d. Nr.

 

Dėl Valstybės institucijų ir savivaldybių pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių plano

 

Atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos, koordinuojančios valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju numatytoms funkcijoms atlikti, pristatytą Valstybės institucijų ir savivaldybių pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių planą (toliau – Priemonių planas) (pridedamas), kuris parengtas įgyvendinant Nacionalinio saugumo komisijos 2021 m. kovo 17 d. sprendimą, siekiant didinti Lietuvos atsparumą Baltarusijos atominės elektrinės (toliau – BAE) keliamoms grėsmėms ir didinti šalies institucijų pasirengimą galimai avarijai BAE:

1.  Pritarti:

1.1. Vidaus reikalų ministerijos pristatytam Priemonių planui;

1.2. pasiūlymui, kad Priemonių plano pirmojo prioriteto priemonėms įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų būtų skirti papildomi asignavimai 2022 m. (17,75 mln. Eur) ir jie būtų suplanuoti institucijų strateginio planavimo dokumentuose kaip tęstinė veikla.

2.  Pavesti:

2.1. Vidaus reikalų ministerijai:

2.1.1. Priemonių plano pirmojo prioriteto dalyje nustatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus su pasiūlymais dėl tolesnio Priemonių plano įgyvendinimo pateikti Priemonių plano įgyvendinimo kasmetinėje ataskaitoje, teikiamoje Vyriausybei kiekvienų metų I ketvirtį, pradedant nuo 2023 m.;

2.1.2. užbaigus rengti projektą „Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje“, iki 2021 m. gruodžio 15 d. pateikti Vyriausybei ir Finansų ministerijai pasiūlymus dėl Priemonių plane nustatytų priemonių ir prioritetų bei jiems įgyvendinti reikalingų lėšų 2023–2026 metams tikslinimo. 

2.2. Finansų ministerijai sudarant 2022 m. valstybės biudžetą, vadovaujantis šio Vyriausybės pasitarimo sprendimo 1.2 papunkčio nuostatomis, numatyti lėšų Priemonių planą įgyvendinančioms institucijoms Priemonių plano pirmojo prioriteto dalyje numatytiems poreikiams 2022 m. tenkinti, o savivaldybėms Vidaus reikalų ministerijos asignavimuose suplanuotas lėšas numatyti kaip valstybės biudžeto specialią tikslinę dotaciją savivaldybių biudžetams civilinei saugai, susijusiai su Baltarusijos atomine elektrine.

2.3. Priemonių planą įgyvendinančioms institucijoms:

2.3.1. vadovaujantis šio Vyriausybės pasitarimo sprendimo 1.2 papunkčiu, tikslinti strateginio planavimo dokumentus – nurodyti Priemonių plano 2022 m. pirmojo prioriteto priemones, jas priskirti tęstinei veiklai, o joms įgyvendinti numatyti lėšas Strateginio valdymo metodikos nustatyta tvarka ir jas įgyvendinti Priemonių plane nustatytais terminais;

2.3.2. strateginio planavimo dokumentuose planuoti Priemonių plano 2023–2026 m. priemones ir joms įgyvendinti reikalingas lėšas, jas išskirstant pagal pažangos ir tęstinių veiklų kriterijus, ir pateikti Finansų ministerijai bei Vyriausybės kanceliarijai vadovaujantis Vyriausybės nutarimu dėl n-ųjų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano;

2.3.3. teikti informaciją Vidaus reikalų ministerijai apie Priemonių plane nustatytų priemonių įgyvendinimą Priemonių plane nustatytais įgyvendinimo terminais, taip pat apie jų vykdymo rezultatus.

 

Ministrė Pirmininkė