Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „SALDUVĖ“

 

2023 m.                d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo, 12.2 papunktį, atsižvelgdama į Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisijos 2023-06-06 protokolą Nr. VAK-283, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą negyvenamąsias patalpas (patalpų unikalus numeris Nr. 4400-0079-3664:3911), esančias Vilniaus g. 38D, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro byloje pažymėtos 1C2p, bendras plotas 106,09 kv. m, įsigijimo vertė – 4970,46 Eur).

2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras