Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                   d. Nr.  

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 4 dalį.

2.   Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą, prekybą mediena ir miško ištekliais, gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimą.

3.   Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

4.   Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

5.   Pakeisti 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip:

30. Valstybiniai miškų pareigūnai (vyriausieji valstybiniai miškų pareigūnai, vyresnieji valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai miškų pareigūnai) – valstybinės miškų kontrolės įstaigų valstybės tarnautojai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai, turintys įstatymų nustatytus įgaliojimus. Vyriausiųjų valstybinių miškų pareigūnų, vyresniųjų valstybinių miškų pareigūnų ir valstybinių miškų pareigūnų statusas suteikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2.   Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose.“

 

3                   straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip:

8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

2.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:

9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir gamtotvarkos darbų normas;“

3.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 10 punktu ir jį išdėstyti taip:

10) gyvendina miškų urėdijų savininko teises ir pareigas.“

4.    Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą organizuoja ir koordinuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Atlikdama šias funkcijas, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos:

1) nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;

2) organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą;

3) organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.

4. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ atlieka šias valstybines funkcijas:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsaugos sistemą;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

4) įveisia naujus miškus panaudojant pinigines kompensacijas už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir kitas lėšas.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.“

2.   Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrosioms miškų ūkio ir gamtotvarkos reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka miško valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms miškų ūkio ir gamtotvarkos reikmėms miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miško priešgaisrinei apsaugos sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio ir gamtotvarkos srityse bei kitoms bendrosioms miškų ūkio ir gamtotvarkos reikmėms miškuose finansuoti). Lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybių vykdomosios institucijos miško valdytojo teikimu, o miestų miškuose – be šio teikimo, kai yra svarbių priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, miško kirtimai, specializuoto ūkio plotai, saugomi objektai, būtinumas išsaugoti miško išteklius, miško verslai ir pan.), gali visuose miškuose uždrausti ar apriboti fizinių asmenų lankymąsi bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Valstybinė miškų inventorizacija atliekama visuose miškuose.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

2.   Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinių miškų valdytojai skiria lėšų bendrai miško priešgaisrinės apsaugos sistemai. Miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines priemones (įrengia priešgaisrines juostas ir laužavietes, valo užšlemštą mišką ir kita).“

3.   Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aplinkos ministras nustato specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones, privalomas visiems miško valdytojams, savininkams ir naudotojams, kai šalies mastu išdžiūvusių, išverstų, išlaužytų, išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūris sudaro daugiau kaip 500 tūkst. kubinių metrų.“

 

 

8 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, per nustatytą laiką išvežti iš miško arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi pranešti Valstybinei miškų tarnybai apie medžių ligų ir kenkėjų židinius.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.    Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, bei šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytą Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir 4 dalyje išdėstytą Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies redakciją, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2.    2018 m. sausio 1 d. šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 punktas ir šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje išdėstyta Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 4 dalis netenka galios.

3.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas