Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario        d. Nr. T1-

Prienai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 16  straipsnio 2 dalies 6 punktu, Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-284 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų  rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisiją:

Daiva Čepeliauskienė – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė;

Edita Jakimavičiūtė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Agnė Motiejūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Paurienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;

Oksana Radzvilavičienė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T3-7 „Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras