Projektas

2020-05-

Nr. TSP-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T-

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalimis, įgyvendindama Radviliškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
rugsėjo 26 d. sprendimu
Nr. T-101, nuostatas, atsižvelgdama į asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ 2020 m. gegužės 11 d. prašymą,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnijos 2020 m. gegužės 11 d. raštą Nr. S-23-(1.6), Radviliškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.   Perduoti asociacijai „Tyrulių bendruomenė“ (kodas – 300126308) laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 108,05 kv. m ploto patalpas, esančias Liepų g. 13, Tyrulių mstl., Tyrulių sen., Radviliškio r. sav., pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 7195-3006-5019, įsigijimo vertė – 12175,72 Eur, likutinė vertė 2020 m. gegužės 31 d. – 7694,07 Eur. Turtas perduodamas tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius, žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą, etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

2.   Įpareigoti panaudos gavėją savo lėšomis prižiūrėti ir remontuoti panaudos pagrindais perduotą turtą.

3.   Konkrečius remonto, rekonstrukcijos darbus panaudos gavėjas turi atlikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis statybos darbų sąmata, sudaryta defektinio akto pagrindu ir suderinta su turto valdytoju bei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, o, panaudos sutarčiai pasibaigus, visus atliktus pertvarkymus neatlygintinai perduoti panaudos davėjui kartu su turtu.

4.   Įgalioti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendime nurodyto turto panaudos sutartį.

5.   Įgalioti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnijos seniūną perduoti sprendime nurodytą turtą ir pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Radviliškio rajono Savivaldybės tarybos 2020-05-28 srendimo projekto „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais

 

2020-05-20

 

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai – tenkinant panaudos subjektų prašymus:

Su asociacija „Tyrulių bendruomenė“ 10 metų laikotarpiui atnaujinti panaudą patalpoms, esančioms antrame aukšte Liepų g. 13, Tyrulių mstl. (panaudos terminas baigiasi 2020-05-29), ir papildomai perduoti 28,54 kv. m ploto patalpą to paties pastato pirmame aukšte.

2. Kaip šiuo metu teisės aktais yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai:

LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnyje ir Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos apraše, patvirtintame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-101, nustatyta:

1. Savivaldybės turtas asociacijoms gali būti perduodamas panaudos pagrindais ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui;

2. panaudos gavėjas savo lėšomis turi atlikti perduoto nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

3. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms gali būti perduodamas tik Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams.

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Asociacija „Tyrulių bendruomenė“ panaudos pagrindais perduotose patalpose vykdys bendruomeninių organizacijų veiklą, tenkinančią gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius.

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės, priemonės joms išvengti:

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai:

Sprendimo įgyvendinimui Savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles:

Antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.

 

 

 

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                                    Diana Skaburskienė