Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VERSLO TARYBOS SUDARYMO

 

2023 m.     d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu ir  15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės verslo tarybą iš šių atstovų:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:

1.1.1. Šiaulių miesto savivaldybės meras;

1.1.2. Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras;

1.1.3. Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;

1.1.4. Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;

1.1.5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.1.6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjas.

1.2. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai: 

1.2.1. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;

1.2.2. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas;

1.2.3. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius.

1.3. Šiaulių pramonininkų asociacijos atstovai:

1.3.1. Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;

1.3.2. Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;

1.3.3. Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas.

1.4. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkas.

2. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės verslo tarybos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. T-272 „Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Savivaldybės meras