Projektas Nr. TSP-41

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO Nr. TS-226 „DĖL VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, SĄLYGINĖS IR PERIODINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20.4.4 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-226 „Dėl Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ :

1.1. Papildyti 8.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

8.3. iš pataisos įstaigos paleistam asmeniui – 3,2 BSI.“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 9.13 papunktį.

1.3. Pakeisti 17.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.1. pažymą apie paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas, išskyrus šio Tvarkos aprašo 8.3 ir 9.1 papunkčiuose nustatytus atvejus;“.

1.4. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Nuo prašymo pateikimo dienos per 5 darbo dienas seniūnijų gyventojams – seniūnijų socialiniai darbuotojai, miesto gyventojams – Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, patikrinę pareiškėjų buities ir gyvenimo sąlygas, išsiaiškinę prašyme aprašytą situaciją, surašo išsamų Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“) išskyrus 8.3 ir 9.1 papunkčius ir pateikia išvadas dėl prašymo tenkinimo, rekomendacijas dėl pašalpų teikimo būdo (pinigine ar nepinigine forma) ir kitas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo priėmimui.“.

1.5. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Seniūnijų ir Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai prašymą su reikiamais dokumentais dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos skyrimo ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo tyrimo aktą pateikia Socialinės paramos skyriui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki numatomo Globos ir rūpybos tarybos posėdžio datos. Prašymą dėl 8.3 papunktyje nurodytos vienkartinės pašalpos seniūnijų ir Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai pateikia Socialinės paramos skyriui prašymo gavimo dieną.“.

1.6. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Prašymus, išskyrus 8.3 papunktyje nustatytą atvejį, skirti pašalpas svarsto Savivaldybės tarybos patvirtinta Globos ir rūpybos taryba. Globos ir rūpybos taryba, išnagrinėjusi asmens prašymą ir pateiktus dokumentus bei atsižvelgdama į buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Administracijos direktoriui rekomendacijas dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimo.“.

1.7. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skiriamos (neskiriamos) Administracijos direktoriaus įsakymu. Dėl 8.3 papunktyje vienkartinės pašalpos skyrimo sprendimą priima Administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas.“.

1.8. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Sprendimas dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas dėl 8.3 papunktyje vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ir pašalpa išmokama per 24 val. nuo prašymo pateikimo dienos. Jei dėl 8.3 papunktyje vienkartinės pašalpos mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa mokama pirmąją darbo dieną, einančią po ne darbo dienos (šeštadienio, sekmadienio ar švenčių dienos).“.

2. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė