Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

 

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Raseinių socialinių  paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-294Dėl viešosios įstaigos Raseinių socialinių paslaugų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Raseinių socialinių paslaugų centrą“,  3.7 papunkčiu ir atsižvelgdama į Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. raštą Nr. SD-1539 „Dėl tarybos sprendimo projekto parengimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Raseinių socialinių paslaugų centre – 131,5 nuo 2021 m. sausio 1 d.

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimą Nr. TS-222 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių socialinių paslaugų centre“ nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras