Projektas Nr. XIVP-2095(4)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 STRAIPSNIO pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Viešojo administravimo subjekte, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, sudaroma valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, į kurią įtraukiamas (-mi) ir toje biudžetinėje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos ar darbo tarybos atstovas (-ai). Ši komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamas rekomendacijas, peržiūri biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše esančias valstybės tarnautojų pareigybes ir, įvertinusi šioms pareigybėms priskirtas funkcijas, sudaro pareigybių, kurių funkcijos yra priskirtinos vidaus administravimo funkcijoms, sąrašą ir jį pateikia biudžetinės įstaigos vadovui. Šiame sąraše esančios valstybės tarnautojų pareigybės iki 2025 m. sausio 1 d. turi būti panaikintos arba vietoje jų įsteigtos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Vidaus reikalų ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtina rekomendacijas, o valstybės tarnybos politiką įgyvendinanti institucija savo interneto svetainėje paskelbia šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytas rekomendacijas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška