Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185

20, 201, 65, 78 STRAIPSNIŲ, 1 IR 2 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d. Nr.

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už šio straipsnio 1 dalyje numatytą kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais (toliau šiame straipsnyje – kompensacinis atlyginimas) analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. 25 procentai Vyriausybės nustatyta tvarka surinkto kompensacinio atlyginimo paskirstomi taip: 1/5 dalis skiriama Įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatytoms teisių gynimo priemonėms finansuoti; 2/5 dalys skiriamos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai, iš kurios nefinansuojamos kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos priemonės; 2/5 dalys skiriamos kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomoms kūrybinėms ir (ar) šviečiamosioms programoms, dėl kurių sprendimus priima jų visuotinis narių susirinkimas Įstatymo 721 straipsnio numatyta tvarka.“

3. Pakeisti 20 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius šio straipsnio 9 dalyje nustatytas sumas ir kolektyvinio administravimo atskaitymams padengti skirtą sumą, likusi suma paskirstoma taip:

1) už tuščias garso laikmenas ir įrenginius surinktos kompensacinio atlyginimo dalies 1/3 skiriama autoriams, 1/3 – atlikėjams ir 1/3 – fonogramų gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintas fonogramas);

2) už tuščias audiovizualines laikmenas ir įrenginius surinktos kompensacinio atlyginimo dalies 1/3 skiriama autoriams, 1/3 – atlikėjams ir 1/3 – audiovizualinių kūrinių gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintus audiovizualinius kūrinius).“

 

2 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti 201 straipsnio 8 dalį netekusia galios.

2. Buvusias 201 straipsnio 9 ir 10 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

3. Pakeisti 201 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius kolektyvinio administravimo atskaitymams padengti skirtą sumą, likusi suma paskirstoma taip:

1) 60 procentų skiriama autoriams, iš jų: 20 procentų – mokslinės ir dalykinės literatūros kūrinių autoriams, 15 procentų – grožinės literatūros ir eseistikos kūrinių autoriams, 15 procentų – vaizduojamojo meno kūrinių autoriams ir 10 procentų – publicistikos kūrinių autoriams (žurnalistams);

2) 20 procentų skiriama knygų leidėjams;

3) 20 procentų skiriama periodinės spaudos leidėjams.“

 

3 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimas asmeniniais tikslais.“

 

4 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 78 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

78 straipsnis. Teisė reikalauti taikyti draudimus ir privalomus nurodymus

1. Autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai (toliau šiame straipsnyje – teisių subjektai), gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti elektroninių ryšių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises. Draudimas teikti šias paslaugas apima su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu susijusios informacijos perdavimo sustabdymą arba, jei tarpininkas techniškai gali atlikti, tokios informacijos pašalinimą, arba prieigos prie autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises pažeidžiančios informacijos panaikinimą. Šioje dalyje nurodytu tarpininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant Lietuvos Respublikoje įregistruotus užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę, teikiantis elektroninių ryšių tinklais paslaugas, kurias sudaro trečiųjų asmenų pateiktos informacijos perdavimas elektroninių ryšių tinklais arba galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais suteikimas ir (arba) pateiktos informacijos saugojimas.

2. Teisių subjektai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos (be atskiro kolektyviai administruojamų teisių subjektų įgaliojimo), gindami savo teises, pagal įgaliojimą atstovaujamų teisių subjektų teises ar kolektyviai administruojamas teises į kūrinius ar gretutinių teisių objektus, taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją su prašymu taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau šiame straipsnyje – autorių teise saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete). Šioje dalyje nurodytais interneto prieigos paslaugų teikėjais laikomi fiziniai arba juridiniai asmenys, įskaitant Lietuvos Respublikoje įregistruotus užsienio juridinio asmens filialus ar atstovybes, kurie teikia interneto prieigos paslaugas (toliau – interneto prieigos paslaugų teikėjai).

3. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, įgyvendindama šio straipsnio 2 dalyje numatytas nuostatas, turi teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teise saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę iki tol, kol nėra pašalinamas autorių teise saugomo turinio pažeidimas.

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisija šio straipsnio 2 dalyje numatytiems interneto prieigos paslaugų teikėjams gali taikyti šio straipsnio 3 dalyje numatytus privalomus nurodymus tik nustačiusi, kad teisių subjektai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos prieš tai išnaudojo neteismines priemones siekiant, kad būtų nutrauktas autorių teises saugomo turinio viešas skelbimas viešo naudojimo kompiuterių tinkluose (internete). Jei Lietuvos radijo ir televizijos komisija nustato, jog neteisminės priemonės neišnaudotos, ji pateikia teisių subjektams, jų įgaliotiems asmenims ar kolektyvinio administravimo organizacijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl jų taikymo.

5. Teisių subjektų, jų įgaliotų asmenų ar kolektyvinio administravimo organizacijų Lietuvos radijo ir televizijos komisijai teikiami prašymai taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir juos pagrindžiančiais dokumentais. Preziumuojama, kad prašymuose taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nurodytas autorių teise saugomas turinys viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje) yra viešai paskelbtas neteisėtai. Prašymo taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams formą ir turinio reikalavimus ir prašymų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

6. Lietuvos radijo ir televizijos komisija gautus prašymus nagrinėja ir sprendimus priima vadovaudamasi Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta autorystės prezumpcija, Įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje numatyta gretutinių teisių turėjimo prezumpcija, taip pat atsižvelgdama į šiuos vertinimo kriterijus, kurių reikšmingumą įvertina kiekvienu konkrečiu atveju:

1) vieša interneto prieiga (interneto svetainė) sukurta ir naudojama autorių teise saugomo turinio neteisėtam viešam paskelbimui;

2) viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje) vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teise saugomą turinį, jį atsisiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti;

3) viešą interneto prieigą (interneto svetainę) administruojantis asmuo nesiėmė priemonių pagal teisių subjekto, jo įgalioto asmens ar kolektyvinio administravimo organizacijos pateiktą prašymą pašalinti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teise saugomą turinį.

7. Nagrinėdama teisių subjektų, jų įgaliotų asmenų ar kolektyvinio administravimo organizacijų pateiktus prašymus taikyti privalomus nurodymus tarpininkams, Lietuvos radijo ir televizijos komisija turi teisę:

1) reikalauti, kad pareiškėjai pateiktų papildomus paaiškinimus dėl aplinkybių, sudarančių privalomų nurodymų tarpininkams taikymo pagrindą, ir (ar) jas pagrindžiančius dokumentus;

2) imtis priemonių, būtinų patikrinti, ar konkretus autorių teise saugomas turinys yra viešai paskelbtas nurodytoje viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje), įskaitant atlikti veiksmus, reikalingus gauti naudojimosi vieša interneto prieiga (interneto svetaine) teises;

3) peržiūrėti ir (ar) užfiksuoti viešai prieinamą apie šią interneto prieigą (interneto svetainę) skleidžiamą informaciją;

4) atlikti kitus tyrimo veiksmus, reikalingus įvertinti šio straipsnio 6 dalyje nurodytus kriterijus ir jų reikšmingumą.

8. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, įvertinusi teisių subjekto, jo įgalioto asmens ar kolektyvinio administravimo organizacijos pateiktą prašymą, numatytą šio straipsnio 2 dalyje, ir siekdama taikyti šio straipsnio 3 dalyje numatytus privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjui, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl privalomų nurodymų taikymo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 12–14 dalimis. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas. Prašymas sankcionuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), juos pagrindžiančiais dokumentais ir teisės aktų normomis, jame turi būti nurodytas interneto svetainę identifikuojantis domeno vardas ir numatomi atlikti veiksmai (privalomi nurodymai).

9. Vilniaus apygardos administracinis teismas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymą sankcionuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą išnagrinėja ir priima motyvuotą nutartį šį prašymą patenkinti arba atmesti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu Lietuvos radijo ir televizijos komisija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo tokios nutarties priėmimo dienos apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo skundo priėmimo dienos.

10. Pašalinus autorių teise saugomo turinio pažeidimą ir apie tai pateikus informaciją Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, prieiga prie užblokuoto interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, atnaujinama per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pašalintą autorių teise saugomo turinio pažeidimą gavimo dienos.

11. Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

5 straipsnis. 1 priedo pakeitimas

Pakeisti 1 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

TUŠČIOS ANALOGINĖS AR SKAITMENINĖS LAIKMENOS IR ĮRENGINIAI, UŽ KURIUOS MOKAMAS KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS, IR KOMPENSACINIO ATLYGINIMO TARIFAI“.

6 straipsnis. 2 priedo pakeitimas.

Pakeisti 2 priedo lentelės I dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„I. Reprografijos įrenginiai, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, ir kompensacinio atlyginimo už reprografijos įrenginius tarifai

Įrenginiai

Įrenginio sparta

Kompensacinio atlyginimo tarifas

(procentais)

1. Nespalviniai kopijuokliai

1,8–2,00

mažos spartos (iki 23 kopijų per minutę)

1,8

vidutinės spartos (nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

1,9

didelės spartos (nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

2,00

2. Spalviniai kopijuokliai

2,7–3,00

mažos spartos (iki 23 kopijų per minutę)

2,7

vidutinės spartos (nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

2,85

didelės spartos (nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

3,00

3. Nespalviniai daugiafunkciai kopijuokliai

0,6–0,7

mažos spartos (iki 23 kopijų per minutę)

0,6

vidutinės spartos (nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

0,65

didelės spartos (nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

0,7

4. Spalviniai daugiafunkciai kopijuokliai

0,9–1,00

mažos spartos (iki 23 kopijų per minutę)

0,9

vidutinės spartos (nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

0,95

didelės spartos (nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

1,00

5. Nespalviniai spausdintuvai

Mažos spartos (iki 35 kopijų per minutę)

1,3

Vidutinės spartos (nuo 36 iki 70 kopijų per minutę)

1,5

Didelės spartos (daugiau kaip 70 kopijų per minutę)

1,7

6. Spalviniai spausdintuvai

Mažos spartos (iki 35 kopijų per minutę)

1,6

Vidutinės spartos (nuo 36 iki 70 kopijų per minutę)

2,0

Didelės spartos (daugiau kaip 70 kopijų per minutę)

3

7. Skaitytuvai

Mažos spartos (iki 35 kopijų per minutę)

1,5

Vidutinės spartos (nuo 36 iki 70 kopijų per minutę)

2,0

Didelės spartos (daugiau kaip 70 kopijų per minutę)

3,0

Pastaba.

Kompensacinio atlyginimo tarifas nustatomas procentais nuo šiame priede numatytų Lietuvos Respublikos parduodamų civilinėje apyvartoje esančių Lietuvos Respublikoje pagamintų ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų reprografijos įrenginių pirmojo pardavimo Lietuvos Respublikoje kainos be mokesčių.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo 1 ir 4 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas