Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR.I-730

3 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus:

a) valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų. Asmeniui, turinčiam teisę gauti šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją ir kitą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją (taip pat nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją pagal šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą), jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų;

b) garbės donorų valstybinę pensiją, kuri turi būti mokama asmeniui turinčiam teisę ją gauti, kartu su viena iš jam paskirtų valstybinių pensijų;

c) motinas, pagimdžiusias (įvaikinusias) 5 ir daugiau vaikų, išauginusias juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios."

 

2. Papildyti 3 straipsnį nauja 2 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„Asmeniui, turinčiam teisę gauti dvi ir daugiau valstybinių pensijų, jo pasirinkimu gali būti mokamos ne daugiau kaip dvi valstybinės pensijos."

 

3. Buvusias 3 straipsnio 2, 3, ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, ir 5 dalimis.  

 

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Skiriant ir mokant našlaičių valstybinę pensiją, taip pat taikomos šio įstatymo 3 straipsnio 1, 2 3 ir 3 4 dalių nuostatos.“

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                    Simonas Gentvilas                          

 

Jonas Varkalys

 

Monika Navickienė

 

Algimantas Dumbrava