Projektas XIVP-2435(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 1714, 172, 174, 178, 1806, 1862, 2021 STRAIPSNIŲ IR dvidešimt ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios

 

2023 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 139 straipsnio pakeitimas

2. Jeigu pateiktąjį ar kitą analogiško turinio įstatymo projektą per pastaruosius 6 mėnesius Seimas buvo atmetęs pateikimo, svarstymo Seimo posėdyje ar priėmimo stadijoje, toks projektas taip pat neteikiamas pakartotinai svarstyti.“

 

2 straipsnis. 143 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 143 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu Seimas nutaria pradėti svarstymo procedūrą, tuomet gali būti sprendžiama, ar taikyti skubos ar ypatingos skubos svarstymo ir priėmimo tvarką.“

2. Pakeisti 143 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Skubos ir ypatingos skubos svarstymo ir priėmimo tvarkos taikymas nustatytas šio statuto dvidešimt ketvirtajame skirsnyje.“

 

3 straipsnis. 144 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 144 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Projekto svarstymo procedūrą sudaro svarstymas pagrindiniame komitete ir svarstymas Seimo posėdyje.“

 

4 straipsnis. 145 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 145 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

145 straipsnis. Išvados dėl įstatymo projekto

1. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, toliau svarstant įstatymo projektą, turi būti pateikti projekto iniciatorių pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų komiteto ir Vyriausybės išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių, taip pat turi būti pateiktas ir svarstomas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Vyriausybės išvados turi būti pateikiamos ir dėl mokesčių įstatymų, kuriuose nustatomi nauji mokesčiai, nauji mokesčio tarifai, mokesčio lengvatos, sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės keičiama apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarka ar apmokestinimo teisinio reguliavimo bei taikymo principai, projektų.

2. Pagrindinis komitetas turi teisę kreiptis į valstybinius mokslinių tyrimų institutus, aukštąsias mokyklas prašydamas per nurodytą ne trumpesnį negu 10 darbo dienų, bet ne ilgesnį negu 30 darbo dienų terminą pagal kompetenciją pateikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą dėl įstatymo projekto, jeigu:

1) įstatymo projekte numatoma reguliuoti iki tol nereguliuotus visuomeninius santykius arba yra iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas ir

2) įstatymo projekto iniciatoriai dėl reikalingų specialių ir (ar) mokslinių žinių trūkumo aiškinamajame rašte nepateikė numatomo teisinio reguliavimo poveikio to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas, išsamaus vertinimo.

3. Jeigu valstybinis mokslinių tyrimų institutas ir (ar) aukštoji mokykla, į kuriuos buvo kreiptasi su prašymu pateikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą, praneša pagrindiniam komitetui, kad šios išvados per nurodytą terminą nepateiks, pagrindinis komitetas turi teisę numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados pateikimo terminą pratęsti tiek pat dienų, kiek buvo nurodęs savo pirminiame kreipimesi.

4. Pagrindinis komitetas privalo kreiptis dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados, jeigu tokią iniciatyvą savo parašais arba dėl to balsuodami Seimo posėdyje paremia ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių. Ši iniciatyva prašyti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados turi būti pateikta pagrindiniam komitetui, kol pagrindinis komitetas nėra priėmęs vieno iš šio statuto 150 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktuose numatytų sprendimų. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados iniciatoriai privalo suformuluoti klausimus, atitinkančius šio straipsnio 2 ir 6 dalyse nustatytus kriterijus. Galutinį sprendimą dėl teikiamų klausimų ir jų formuluočių priima pagrindinis komitetas.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta Seimo narių iniciatyva prašyti pateikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą dėl to paties projekto gali būti teikiama tik vieną kartą ir tik tuo atveju, jeigu dėl šio projekto tokios išvados dar nėra paprašęs pagrindinis komitetas. Kai Seimas nusprendžia projektą svarstyti ir priimti skubos ar ypatingos skubos tvarka, kreiptis dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados vadovaujantis šio straipsnio 4 dalimi negalima.

6. Kreipdamasis dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados, pagrindinis komitetas suformuluoja klausimus dėl įstatymo projekto poveikio ekonomikai, konkurencijai, valstybės finansams, socialinei aplinkai ir lygioms galimybėms, viešajam administravimui, teisinei sistemai, žmogaus teisėms, kriminogeninei situacijai, korupcijos mastui, aplinkai ir klimato kaitai, administracinei naštai, regionų plėtrai, reglamentuojamoms profesijoms ir kitoms teisinių santykių sritims. Negali būti formuluojami klausimai, į kuriuos atsakyta šio statuto 135 straipsnio 3 dalyje nurodytame aiškinamajame rašte ar šio statuto 136 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 138 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytose išvadose.

7. Jeigu nė vienas iš subjektų, į kuriuos pagrindinis komitetas kreipėsi dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados, pagal kompetenciją negali atsakyti į suformuluotus klausimus, pagrindinis komitetas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados pateikimo termino pabaigos priima sprendimą inicijuoti viešą kvietimą ekspertams dėl įstatymo projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados pateikimo. Šiame sprendime pagrindinis komitetas nustato reikalavimus, keliamus ekspertų kvalifikacijai, ir ne trumpesnį negu 10 darbo dienų, bet ne ilgesnį negu 30 darbo dienų išvados pateikimo terminą. Kvietimą ekspertams dėl įstatymo projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados pateikimo komitetas skelbia Seimo interneto svetainėje. Paskelbus šį kvietimą, nustatytus reikalavimus atitinkantys ekspertai turi teisę pateikti įstatymo projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą, kurioje būtų atsakyta į visus ar dalį pateiktų klausimų. Kartu su įstatymo projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvada ekspertai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

8. Gavus numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą, o jeigu buvo priimtas šio straipsnio 7 dalyje nurodytas sprendimas, pasibaigus nustatytam įstatymo projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados pateikimo terminui, įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete procedūra tęsiama.

9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvada yra įstatymo projekto lydimasis dokumentas, pristatomas to projekto svarstymo komitetuose ir Seimo posėdyje metu.

10. Jeigu per šio straipsnio 7 dalyje nustatytus terminus įstatymo projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvada negaunama, įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete procedūra tęsiama.“

 

5 straipsnis. 154 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 154 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu įstatymo projekto svarstymo Seime metu pritariama pataisoms, kurios panaikina įstatymo principus ir sandarą lemiančius straipsnius, taip pat atskirus skirsnius ar skyrius, pagrindinio komiteto pirmininkas ar pranešėjas iki svarstymo Seimo posėdyje pabaigos gali pasiūlyti atidėti projektą taisyti.“

 

6 straipsnis. 157 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 157 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

157 straipsnis. Įstatymo projekto atskirų straipsnių priėmimas

1. Įstatymo projekto atskiras straipsnis priimamas tokia tvarka:

1) pranešėjas paskelbia raštu gautus pasiūlymus – pakeisti visą straipsnį, pakeisti kai kuriuos straipsnio teiginius, papildyti straipsnį, išbraukti kai kuriuos straipsnio teiginius; taip pat kiekvieną iš jų gali trumpai pakomentuoti (iki 2 minučių);

2) sprendimai dėl pateiktų pasiūlymų priimami balsuojant. Kai dėl to paties straipsnio yra keletas pasiūlymų, balsuojama pagal šio straipsnio 1 punkte nurodytų pasiūlymų eilę, o nurodytoje eilėje – pagal pasiūlymų pateikimo tvarką. Dėl pataisos papildymo ar pataisymo balsuojama anksčiau negu dėl pačios pataisos;

3) pasiūlymo teikėjas prieš balsavimą gali pasiūlymą atšaukti;

4) pasiūlymų, prieštaraujančių anksčiau priimtiesiems arba analogiškų anksčiau atmestiesiems, posėdžio pirmininkas neteikia balsuoti;

5) kai pranešėjas paskelbia, kad pagrindinis komitetas pasiūlymą yra apsvarstęs ir jam pritaręs, dėl jo galima nebalsuoti, jeigu nėra prieštaraujančių Seimo narių;

6) balsuojama dėl viso straipsnio.

2. Pateikti papildomi įstatymo projekto straipsniai priimami ta pačia tvarka kaip visi kiti įstatymo projekto straipsniai.

3. Dėl straipsnių, dėl kurių nebuvo pateikta pasiūlymų, galima nebalsuoti, jeigu nėra tam prieštaraujančių Seimo narių.“

 

7 straipsnis. 158 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 158 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

158 straipsnis. Pertraukos įstatymo projekto priėmimo metu

1. Pagrindinio komiteto pirmininko ar pranešėjo reikalavimu, jeigu jis mano, kad priimtiems pasiūlymams suderinti reikia dar vieno pagrindinio komiteto posėdžio, po balsavimo dėl visų straipsnių gali būti padaryta priėmimo pertrauka, bet ne ilgesnė kaip iki artimiausios Seimo posėdžių dienos.

2. Po pertraukos apsvarstomi komiteto siūlomi pakeitimai ir papildymai, kurie turi neprieštarauti jau priimtų straipsnių esmei, ir dėl jų balsuojama. Šioje dalyje nurodytu atveju kiti siūlymai dėl pakeitimų ir papildymų nepriimami.

3. Jeigu įstatymo projekto priėmimo metu nebuvo priimti įstatymo principus ir sandarą lemiantys straipsniai, pagrindinio komiteto pirmininkas ar pranešėjas iki projekto priėmimo Seimo posėdyje pabaigos gali pasiūlyti atidėti projektą taisyti.

4. Jeigu Seimas šio straipsnio 3 dalyje nurodytą pasiūlymą priima, procedūra kartojama nuo įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete. Šia galimybe įstatymo projekto priėmimo metu galima pasinaudoti tik vieną kartą.

5. Jeigu įstatymo projekto priėmimo metu, balsuojant dėl mokesčių įstatymo projekto straipsnių arba kitų įstatymų straipsnių, kurie reglamentuoja mokesčius arba dėl kurių gali labai pasikeisti valstybės pajamos, Vyriausybės narys, Vyriausybės įgaliotas asmuo pareikalauja, daroma įstatymo priėmimo pertrauka iki artimiausios Seimo posėdžių dienos. Tęsiant įstatymo projekto priėmimą, pakartojama paskutinio prieš pertrauką straipsnio priėmimo procedūra.

6. Jeigu, priimant įstatymo projektą, jis pakeičiamas taip, kad jo nuostatos gali neatitikti Europos Sąjungos teisės, pagrindinio komiteto pirmininkas ar pranešėjas iki projekto priėmimo Seimo posėdyje pabaigos gali pasiūlyti daryti priėmimo pertrauką ir prašyti Teisingumo ministerijos pateikti naują išvadą.

7. Įstatymo projekto priėmimo metu, prieš balsavimą dėl viso įstatymo projekto, paprastai turi būti padaryta pertrauka, jeigu nėra pateikti ir apsvarstyti Seime įstatymo ar nutarimo dėl įstatymo įgyvendinimo, taip pat įstatymų dėl kitų įstatymų ar jų straipsnių, susijusių su priimamu įstatymu, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios projektai.

8. Jeigu įstatymo projekto priėmimo metu pritariama tokiems šios stadijos metu gautiems pasiūlymams, kurie nebuvo gauti ir apsvarstyti įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete stadijoje, arba pritariama pataisoms, kurios panaikina įstatymo principus ir sandarą lemiančius straipsnius, taip pat atskirus skirsnius ar skyrius, iki projekto priėmimo Seimo posėdyje pabaigos pagrindinio komiteto primininko ar pranešėjo prašymu projektas grąžinamas pagrindiniam komitetui svarstyti ir procedūra kartojama nuo įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete.“

 

8 straipsnis. 159 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 159 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu reikia, įstatymo priėmimo metu priimamas įstatymas ar nutarimas dėl įstatymo įgyvendinimo, taip pat įstatymai dėl kitų įstatymų ar jų straipsnių, susijusių su priimamu įstatymu, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios.“

 

9 straipsnis. 160 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 160 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu Seimas šiuo atveju pripažįsta ginčijamą įstatymą netekusiu galios, jo projekto svarstymas ir (ar) priėmimas kartojamas nuo tos stadijos, kai buvo padarytas pažeidimas.“

 

10 straipsnis. 161 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 161 straipsnį.

 

11 straipsnis. Dvidešimt ketvirtojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti dvidešimt ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMAS IR PRIĖMIMAS SKUBOS IR YPATINGOS SKUBOS TVARKA

 

162 straipsnis. Siūlymas svarstyti ir priimti skubos tvarka

1. Skubos tvarka svarstomi ir priimami Seimo nutarimų, dėl kurių svarstymo ir priėmimo šiame statute nenustatyta kita tvarka, o jei taip nusprendžia Seimas, – ir įstatymų projektai.

2. Siūlyti šią svarstymo ir priėmimo tvarką motyvuotu teikimu turi teisę Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas arba Seimo Pirmininką pavaduojantis Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo opozicijos lyderis, pagrindinis komitetas, frakcija arba Vyriausybė. Šioje dalyje nurodytų subjektų teikimu įstatymų projektų svarstymo ir priėmimo skubos tvarka procedūra gali būti taikoma tik ypatingais atvejais, kai dėl susidariusių politinių, socialinių, ekonominių ar kitų aplinkybių būtina skubiai nustatyti naują ar pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą siekiant užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes.

3. Sprendimas skubos tvarka svarstyti ir priimti įstatymo projektą gali būti priimamas įstatymo projekto pateikimo arba svarstymo Seimo posėdyje metu balsavusių Seimo narių dauguma, jeigu ji yra didesnė negu 1/5 visų Seimo narių.

4. Siūlomas skubos tvarka svarstyti ir priimti įstatymo ar Seimo nutarimo projektas iki jo svarstymo Seimo posėdyje turi būti suredaguotas Seimo kanceliarijos Dokumentų departamente.

 

163 straipsnis. Svarstymas ir priėmimas skubos tvarka

1. Kai įstatymo projektas svarstomas ir priimamas skubos tvarka, trumpinamas laikas tarp svarstymo stadijų (svarstymo pagrindiniame komitete, svarstymo Seimo posėdyje) ir priėmimo; be to, trumpinami ir kiti šiame statute nustatyti įstatymų leidybos terminai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti laiko tarpai turi būti ne trumpesni kaip 24 valandos.

3. Konkrečius terminus nustato Seimas kiekvienu atveju atskirai, tačiau įstatymo projektas visuomet turi būti užregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate ir paskelbtas Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio, kuriame jis bus priimamas.

 

164 straipsnis. Svarstymas ir priėmimas ypatingos skubos tvarka

1. Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko arba Seimo Pirmininką pavaduojančio Seimo Pirmininko pavaduotojo, arba Vyriausybės motyvuotu teikimu įstatymų ir Seimo nutarimų projektai gali būti svarstomi ir priimami ypatingos skubos tvarka. Šioje dalyje nurodytų subjektų teikimu įstatymų ir Seimo nutarimų projektų svarstymo ir priėmimo ypatingos skubos tvarka procedūra gali būti taikoma tik tais atvejais, kai būtina nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, t. y. įvedant arba įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, taip pat ją atšaukiant, skelbiant arba paskelbus mobilizaciją, skelbiant demobilizaciją, priimant sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas ginkluoto užpuolimo atveju ir (ar) prireikus ypač skubiai vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, stichinės nelaimės ar kitomis ekstremaliomis aplinkybėmis, kilus tokiai grėsmei valstybės ar visuomenės saugumui, kuriai pašalinti būtini ypač skubūs Seimo sprendimai.

2. Sprendimas ypatingos skubos tvarka svarstyti ir priimti projektą priimamas Seimo posėdyje balsavusių Seimo narių balsų dauguma, jeigu ji didesnė kaip 1/4 visų Seimo narių.

3. Sprendimas ypatingos skubos tvarka svarstyti ir priimti projektą gali būti priimamas projekto pateikimo arba svarstymo Seimo posėdyje metu.

4. Ypatingos skubos tvarka svarstant ir priimant projektą, netaikomi šio statuto 155 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir priėmimo procedūra po pateikimo gali būti pradėta ne anksčiau kaip po 3 valandų pertraukos. Per šią pertrauką raštu pateikiamos įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių asmenų pataisos dėl projekto, Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados dėl jų ir projektas suredaguojamas Seimo kanceliarijos Dokumentų departamente. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių asmenų pataisos dėl projekto raštu pateikiamos ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki projekto priėmimo pradžios.

5. Kai kuriais atvejais projektui svarstyti gali būti paskirtas pagrindinis komitetas.“

 

12 straipsnis. 1714 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1714 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Konstituciniai įstatymai, išskyrus Konstitucijoje tiesiogiai nurodytus konstitucinius įstatymus, gali būti pripažinti netekusiais galios tik kartu išbraukiant juos iš konstitucinių įstatymų sąrašo. Šiuo atveju konstitucinių įstatymų projektai svarstomi, priimami ir dėl jų balsuojama kartu. Konstitucinis įstatymas laikomas pripažintu netekusiu galios ir išbrauktu iš konstitucinių įstatymų sąrašo, jeigu už tai balsavo ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių.“

 

13 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 172 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Valstybės biudžeto projektas nesvarstomas ir nepriimamas skubos ar ypatingos skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai tai būtina nepaprastosios padėties įvedimo tikslams pasiekti ar valstybės gynybai, kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms mobilizacijos ar karo padėties metu atlikti. Seimas, priimdamas sprendimą skubos ar ypatingos skubos tvarka svarstyti ir priimti valstybės biudžeto projektą, gali nustatyti kitus, trumpesnius, negu nustatyta šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, išvadų ir informacijos pateikimo terminus; kiti šiame statute nustatyti įstatymų leidybos terminai nustatomi šio statuto dvidešimt ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.“

 

14 straipsnis. 174 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 174 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Komitetai, frakcijos ir paskiri Seimo nariai valstybės biudžeto projekto svarstymo ir priėmimo stadijose gali siūlyti didinti projekte numatytas išlaidas tik nurodydami šių išlaidų finansavimo šaltinius.“

 

15 straipsnis. 178 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 178 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Priėmęs sprendimus dėl pasiūlymų ir pataisų, Seimas turi balsuoti dėl viso valstybės biudžeto projekto.

 

16 straipsnis. 1806 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1806 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Europos reikalų komiteto arba Užsienio reikalų komiteto pateiktas Seimo rezoliucijos dėl pagrįstos nuomonės dėl pagal teisėkūros procedūrą priimamo akto projekto prieštaravimo subsidiarumo principui projektas Seimo posėdyje svarstomas ir priimamas ypatingos skubos tvarka. Šio posėdžio metu pristatomos specializuotų komitetų ir Europos reikalų komiteto arba Užsienio reikalų komiteto išvados dėl pagal teisėkūros procedūrą priimamo akto projekto galimo prieštaravimo subsidiarumo principui.“

 

17 straipsnis. 1862 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1862 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti Seimo nutarimų projektai į Seimo posėdžių darbotvarkę Seimo valdybos arba Seimo Pirmininko siūlymu įtraukiami prioriteto tvarka ir svarstomi ir priimami ypatingos skubos tvarka.“

 

18 straipsnis. 2021 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2021 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Seimo nutarimo projektas Seimo posėdyje turi būti apsvarstytas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo šio projekto pateikimo Seimo posėdyje.“

 

19 straipsnis. Statuto įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis statutas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

2. Iki šio statuto įsigaliojimo dienos pradėtos numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados gavimo procedūros baigiamos pagal tas pačias taisykles, pagal kurias buvo pradėtos.

 

 

Seimo Pirmininkas